عنوان :
قیمت : 11,500 تومان
توضیحات در پایین همین صفحه

درگاه 1

توجه : دریافت شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمی شود

هدف ما در این سایت کمک به دانشجویان و دانش پژوهان برای بالا بردن بار علمی آنها می باشد پس لطفا نگران نباشید و با اطمینان خاطر خرید کنید

توضیحات پروژه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز سی پرو آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه           
2-1- بیان مسئله            
3-1- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق         
4-1- اهداف تحقیق      
5-1- فرضیه های تحقیق       
6-1-  چهارچوب نظری تحقیق             
7-1- مدل تحلیلی تحقیق     
8-1- قلمرو تحقیق       
9-1- روش تحقیق        
10-1- تعریف مفاهیم و اصطلاحات            
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه          
2-2- برونسپاری          
1-2-2- تعریف برونسپاری          
2-2-2- عناصر اصلی و کلیدی برون سپاری           
3-2-2- اهمیت برون سپاری      
4-2-2- فرایند تصمیم گیری برون سپاری           
5-2-2- تفاوت و تشابه برون سپاری با خصوصی سازی و کوچک سازی          
6-2-2- خصوصی سازی و برون سپاری             
7-2-2- کوچک سازی و برون سپاری      
8-2-2- برون سپاری به عناون یک حرکت استراتژیک       
9-2-2- مزایا و معایب برون سپاری      
10-2-2-  برون سپاری و ساختار سازمانی مناسب        
11-2-2- فرایند برون سپاری       
12-2-2- امکان سنجی برونسپاری      
13-2-2- فرآیند امکان سنجی برونسپاری           
14-2-2 محک زنی            
15-2-2- ابعاد برون سپاری         
16-2-2- روش های انتخاب پیمانکار در فرایند برونسپاری        
17-2-2- نظام مبادلات پیمانکاری فرعی صنعتی        
18-2-2- پیمانکاری فرعی صنعتی             
19-2-2- شکلهای اصلی پیمانکاری فرعی        
20-2-2- پیمانکاران اصلی      
21-2-2- پیمانکاران فرعی      
22-2-2- مشارکت صنعتی      
23-2-2- روند نوین در پیمانکاری فرعی و صنعتی          
3-2- قراردادهای برونسپاری           
4-2- اجزای قراردادهای برونسپاری        
1-4-2-  در زمان عقد قرارداد         
2-4-2- در زمان اجرای قرارداد      
1-2-4-2-  وظایف مشتری (سازمان) نسبت به تامین کننده (پیمانکار )      
2-2-4-2-  وظایف تامین کننده (پیمانکار) نسبت به مشتری (سازمان)       
5-2- جمع بندی             
فصل سوم:روش تحقیق
1-3- مقدمه              
2-3- روش تحقیق           
3-3- جامعه آماری          
4-3- نمونه و تعیین حجم نمونه            
5-3- ابزار گردآوری  داده ها           
6-3- روایی ابزار تحقیق         
7-3- پایایی ابزار تحقیق         
8-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها        
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
1-4مقدمه          
2-4تجزیه و تحلیل داده ها         
3-4برآورد مدل و ارزشیابی برازندگی        
4-4مدل ساختاری              
5-4مدل اندازه گیری          
6-4خروجی نرم افزار لیزرل بر اساس معادلات            
1-6-4 معادلات ساختاری         
2-6-4معادلات اندازه گیری      
7-4 خلاصه نتایج مدل اندازه گیری           
8-4 آزمون فرضیه ها           
9-4 خلاصه مدل اندازه گیری      
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- مقدمه        
2-5- نتایج تحقیق               
3-5- پیشنهادات در مورد فرضیه ها     
4-5- پیشنهادات به محققین آینده       
5-5- محدودیت ها و موانع تحقیق     
پرسشنامه

 1- 1- مقدمه:

 برون سپاری بصورت ابزار مهمی در محیط پر تحرک ومتغیر امروزی تبدیل شده است و شرکت ها بطور روزافزون ،گزینه های برون سپاری را در جهت حمایت تصمیمات استراتژیک مورد بررسی قرار می دهند.اقدامات اخیر برون سپاری مانند برون سپاری فرایندهای تجاری ، برون سپاری به کشورهای دیگر و برون سپاری برای کسب قابلیتها، تأکید فراوانی بر تقویت اعتماد وتعهد با استفاده از مهارتهای ترکیبی حاکمیت،همچون عقد قرارداد رسمی و رابطه ای در کل دوره مشارکت دارد. بدین ترتیب مهارت های لازم برای مدیریت رابطه میان دریافت کننده خدمات  ( SR )،به یک دارایی استراتژیک جدید تبدیل شده است.اما همانند هر رابطه ای ،همه روابط برون سپاری به سرانجام نمی رسند.خدشه دار شدن رابطه می تواند باعث افزایش هزینه ها،اختلال عملیاتی و از دست رفتن فرصتهای تجاری گردد و طرفین را متحمل زیان کند.از این رو درک بیشتر این نکته مهم است که چگونه باید روابط برون سپاری را تحت مدیریت قرار داد تا ارزش استراژیک ایجاد کند. در تحقیقات پیشین دو حالت متمایز حاکمیت برای مدیریت روابط درون سازمانی(IOR) بر شمرده اند:کنترل رسمی- اعمال شده توسط قراردادهای مکتوب و سایر مکانیزمهای مدیریتی-که رفتار را در جهت اهداف سازمانی سوق می دهد و حاکمیت رابطه ای- مبتنی بر مکانیزمهای نا مکتوب اجرایی-که برای اثر گذاری بر رفتار درون سازمانی طراحی شده است. بطور گسترده مشاهده می شود که دامنه وسیعی از فعالیتهای برون سپاری از طریق قراردادهای پیچیده کنترل میگردد،در حالی که برخی از مطالعات مشخص کرده اند که در برون سپاری ،مکانیزمهای متنوع حاکمیت رابطه ای بکار می رود.این نکته از آن جهت قابل تأمل است که همکاری موثر،همراستای منافع و عملکردهای شرکت می باشد در حالی که در قراردادها تلاش می شود تا منافع از طریق ساختارهای اجرایی مناسب با یکدیگر همراستا شوند و مشارکت برون سپاری در این ساختار به اجرا در آید.اما حاکمیت رابطه ای بر این نکته تمرکز می کند که چگونه تبادل اطلاعات میان (SR)و(SP) ،سبب ارتقاء روابط و درک مشترک از محیط کاری و همراستایی عملکردها در جهت تضمین موفقیت برون سپاری می گردد

 2- 1-  بیان مسئله

 شرکتهای امروزی برای تضمین موفقیت خود در دنیای پر رقابت کنونی ، بیش از گذشته به برون سپاری فعالیتهای خود متکی شده اند.فعالیتهای برون سپاری اخیر تأکید بسیاری  بر اعتماد و تعهد متقابل  با استفاده از مهارتهای کنترلی نظیر قراردادهای رسمی و ارتباطی دارند . مجموعه مهارتهای ارتباطی برای مدیریت روابط میان سرویس دهنده( SR) و سرویس گیرنده(SP (  به  عنوان یک دارایی استراتژیک جدید مطرح است . یک ارتباط نا مناسب ممکن است منجر به تحمیل هزینه بیشتر، اختلال عملکردی، و از دست رفتن  فرصتهای تجاری گردد. بنابراین  درک بهتر از چگونگی مدیریت ارتباطات برون سپاری برای ایجاد و حفظ ارزشهای استراتژیک بسیار موثر است. بر اساس تحقیقات گذشته دو سبک مشخص کنترل و اداره روابط درون سازمانی وجود دارد: یکی کنترلهای رسمی که به صورت قراردادهای مکتوب  و سایر مکانیزمهای مدیریتی از پیش طراحی شده برای سوق دادن رفتارها به سوی اهداف مورد نظر مطرح است و دیگری کنترل و اداره ارتباطی از طریق عوامل نا مکتوب بر اساس مکانیزمهای شفاهی رفتاری است. که هردو نوع کنترل مذکور در فعالیتهای برون سپاری اثرگذارند. در حالی که در یک قرارداد عملکردهای میان شرکتهای دو طرف برون سپاری از طریق ایجاد ساختارهای اداری  مشخص می گردد،کنترل ارتباطی مشخص می کند که چگونه  تبادل اطلاعات میا ن  SP وSR  محیطی را فراهم می کند که تضمین کننده موفقیت ارتباطات در برون سپاری باشد. بنابراین در برون سپاری توجه همزمان به این دو نوع کنترل امری ضروری برای تضمین موفقیت است

  مطالعات اخیر نشان داده است که قراردادها بایستی برای مدیریت موثر ابعاد مختلف تعاملات ارتباطی در در برون سپاری بکار روند و بدین ترتیب حاکمیت رابطه ای و حاکمیت رسمی مکمل یکدیگر هستند و نمی توان آنها را جایگزین یکدیگر در نظر گرفت.اما در حال حاضر درک نسبتاً کمی از این موضوع وجود دارد که چگونه قراردادها می توانند در برون سپاری ،روابط با کیفیتی را ایجاد و آنرا ارتقاء بخشند. با توجه به ارتباط مثبت میان کیفیت رابطه و موفقیت برون سپاری ، تشخیص تدارکات قرارداد در جهت تقویت کیفیت مطلوب رابطه ای میتواند در کاربری استراتژیک قراردادها از سوی مدیریت برای ارتقاء رابطه ای موفق برون سپاری کمک کند. بر طبق این پس زمینه ،تحقیق حاضر می کوشد با بررسی قابلیت مکملی توافقات خدماتی (SLA) ،بعنوان مکانیزم کنترل رسمی در توسعه حاکمیت رابطه ای برای آرایش های برون سپاری این دو حالت حاکمیت را با یکدیگر تطبیق دهد

بمنظور بررسی روابط میان (SLA)ها و اعتماد و تعهد،از مدل تعمیم داده شده MorganوHunt به برون سپاری استفاده شده است.تعهد رابطه ای که با ادراک تعهد طرف مقابل تشدید می شود،از لحاظ ادراک  (SR) نسبت به نیت طرف مقابل ،برای حفظ رابطه وتلاش در جهت حفظ رابطه،مفهوم سازی می گردد

3- 1-  اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق:

 برون‌سپاری یک ویژگی اساسی تجدید ساختار سازمانی است که به طور چشمگیری مرزهای سنتی سازمانها را تغییر داده. می‌توان برون‌سپاری را «یکی از بزرگترین جابجایی‌های ساختاری سازمان و صنعت در قرن» نامید

برون سپاری صرفا به خرید خدمات تخصصی که به ندرت مورد نیازند، مانند مشاوره حقوقی و یا آنهایی که در خارج از حوزه فعالیتهای نرمال سازمان رخ می‌دهند مثل ترتیب دادن سفر خارجی، گفته نمی‌شود. بلکه معمولا به واگذاری فعالیتهای اساسی که قبلا ًدرون سازمان انجام می‌شده، اشاره دارد. این اصطلاح همچنین برای تشریح سپردن فعالیتهای یک کشور به کشور دیگر که بعضی مواقع به آن برون سپاری خارج از کشور (offshoring) می‌گویند، استفاده می‌شود

برون سپاری از نظر تئوریک این امکان برای سازمان ها وجود دارد که برای اداره کردن امور مربوط به هر کدام از وظایف خود یک واحد فرعی تأسیس کرده و با استخدام نیروهای کارشناس و تخصیص بودجه لازم، نیازهای خود را رفع نماید

برای مدیریت سازمان هایی که تعداد این واحدهای فرعی اندک و نوع فعالیت آنها با نوع فعالیت اصلی سازمان چندان متفاوت نمی باشد این تئوری کاملا ًبهینه به نظر می رسد ولی در عمل سازمان های متوسط و بزرگ برای انجام وظایف خود نیازمند بهره گرفتن از سیستم ها، ابزارها و فنون متعدد و متنوعی می باشند که لزوما ًبا موضوع اصلی کار سازمان همخوانی ندارند. همچنین پیشرفت بسیار زیاد هر یک از علوم و فنون، میزان دانش مورد نیاز برای احاطه و تسلط بر اجرای مناسب فعالیت ها را افزایش داده است

برون‌سپاری عقد قرارداد با خارج از سازمان در مورد انجام فعالیتهایی است، که قبلا ًدر درون سازمان اجرا می‌شدن فرایند برون سپاری نیازمند نوعی اعتماد وتعهد دوجانبه بین طرفین می باشد تا بتواند سودمند واقع شود.این اعتماد وتعهد میتواند بوسیله انعقاد قرارداد بین طرفین ایجاد شود

 

4- 1- اهداف تحقیق:

 هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط میان قراردادهای برون سپاری و اعتماد و تعهد می باشد که می تواند در قالب اهداف جزئی زیر مطرح گردد

1- تعیین تأثیر خصوصیات ا=”text-align: right;”> می‌توان برون‌سپاری را «یکی از بزرگترین جابجایی‌های ساختاری سازمان و صنعت در قرن» نامید.. برون‌سپاری عقد قرارداد با خارج از سازمان در مورد انجام فعالیتهایی است، که قبلا ًدر درون سازمان اجرا می‌شدند

2 سرویس دهندهSP))

منظور از سرویس دهنده ،شرکتی است که درطی فرایند برون سپاری ،متعهد انجام فعالیت های مشخصی برای شرکت درخواست کننده می شود

3 سرویس گیرندهSR))

 منظور از سرویس گیرنده ،شرکتی است که در طی فرآیند برون سپاری، بخشی از فعالیت های خود را به خارج از سازمان  واگذار می کند

4 توافقات سطح خدماتSLA))

ماهیت و توصیف سطح عملیاتی و محدوده حقوق و تکالیف هر یک از آنها ، که اجرای آنها مورد نظر طرفین است را مشخص می کند. به نحوی که برای کلیه افراد ذینفع در عملیات قرارداد مفهوم باشد

5 روابط درون سازمانیIOR))

منظور آن دسته از روابط موجود در ساختار سازمانی که مختص هر سازمان است

1- 2- مقدمه

 برون‌سپاری ابزار اجرایی ساده و اقتصادی است که روز به روز کاربردهای بیشتری می‌یابد. برون‌سپاری به معنای خرید محصول و خدماتی است که قبلا در شرکت ساخته یا فراهم می‌شده است. به عبارت ساده‌تر سپردن کار به کاردان است. برون سپاری با کوچک‌سازی و چابک‌کردن سازمان، کاهش و کنترل هزینه‌ها، دسترسی به منابع غیرداخلی، تقسیم ریسک و مدیریت وظایف مشکل و گاهی امکان‌ناپذیر سبب بهبود عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌شود. علی‌رغم اینکه برون‌سپاری در خارج از کشور به بزرگترین بخش در صنعت خدمات تبدیل شده است، این موضوع در ایران جایگاه مناسب خود را نیافته است

واقعیت این است که بررسی تجربه برون سپاری نشان می دهد که علی رغم دستاوردهای مثبت ، متاسفانه به دلایلی در برخی موارد این امر باعث بروز مشکلات و مسائلی شده و لذا اهداف از پیش تعیین شده حاصل نشده است. بسیاری از دلایل را برای بروز این مشکلات و در برخی موارد بحران حاصله، می توان برشمرد . سازمانها تاثیر برون سپاری را روی نیروی انسانی ، فرایندها ، روشها و ابزارها ودر یک کلام ساختارها و رفتارهای خود ، آنگونه که هست در نظر نمی گیرند و اقدام به برون سپاری می کنند. انجام برون سپاری بدون تحلیل این مسایل ، ریسک آن را افزایش می دهد و درخیلی موارد به فاجعه تبدیل می شود. تعهد نداشتن مدیریت ارشد ، انتخاب نادرست فعالیتها برای برون سپاری ، فقدان یک برنامه جامع و منسجم ارتباطات ، دانش ضعیف در مورد متدولوژی های برون سپاری ، شکست در تشخیص ریسک های کسب و کار ، شکست در دستیابی به ارائه دهندگان خدمت که حرفه ای باشند ، تخصیص نیافتن مناسب ترین منابع داخلی برای پروژه برون سپاری ، تهیه نکردن قرارداد مناسب که بتواند تعهد دو جانبه ایجاد کند ، نداشتن برنامه رسمی و مشخص نظارت ، وجود محدودیتهای محیطی در رابطه با قوانین و مقررات و به طور کلی مهیانبودن زیرساختهای لازم ،از جمله دلایل شکست پروژه های برون سپاری می باشد

2- 2- برون سپاری

مدیران سازمان ها هر روز با تحولات بزرگ و پیچیده ای رو به رو هستند که باید نسبت به این تغییرات که پر شتاب هستند واکنش نشان داده و با نیروها و محیط خارجی در تعامل باشند . برای موفقیت در این امر مدیران باید سازمان خود را بهبود بخشند و متناسب با محیط و تغییرات آن به اصلاح سازمان خود بپردازند . نیروهای خارجی بسیاری هستند که برخی از آن ها موجب تهدید و برخی موجب فرصت برای سازمان می شوند اگر سازمان بخواهد در این میدان موفق شود باید تهدیدها را شناسایی و با آن ها سازگار و یا مبارزه نماید و فرصت ها را شناسایی و از آن ها استفاده نماید

سازمان باید از نیروها و منابع بیرونی برای مدیریت درونی که همانا به عنوان یک فرصت بام برون سپاری است استفاده نماید که بسیاری از مؤسسات خارجی که در یکی دو دهه اخیر بصورت چشمگیری استفاده نموده اند و در کشور ما در برخی سازمان  ها در چارچوب مقررات اقدامات اندکی انجام گرفته است

برون‌سپاری یک ویژگی اساسی تجدید ساختار سازمانی است که به طور چشمگیری مرزهای سنتی سازمانها را تغییر داده. می‌توان برون‌سپاری را «یکی از بزرگترین جابجایی‌های ساختاری سازمان و صنعت در قرن» نامید

1- 2- 2- تعریف برون سپاری

برون سپاری عبارت است از : فرآیندی که بواسطه آن فعالیت هایی که قبلاً توسط یک سازمان یا مؤسسه انجام می گرفت منتقل شده و توسط یک پیمانکار خارجی انجام می گیرد . بیلی و دیگران ( 1998 ، ص : 283 ) از نظر مشابهی استفاده نموده و بکارگیری منابع خارجی  (برون سپاری) را به شرح زیر توصیف نموده اند

« یک رابطه قراردادی بین پیمانکار خارجی (برون سپاری کننده) و یک سازمان (برون سپاری شده) که در آن پیمانکار مسئولیت یک یا چند کار تجاری مؤسسه یا سااسی قرارداد برون سپاری  بر ایجاد تعهدات در روابط برون سپاری

2- تعیین تأثیرخصوصیات کنترلی قرارداد برون سپاری  بر تعهدات در روابط برون سپاری

3- تعیین تأثیر تعهد ارتباطی  بر توافق ارتباطات دو گروه در برون سپاری

4- تعیین تأثیرتعهد ارتباطی  بر دوام روابط در برون سپاری

5- تعیین تأثیر تعهد ارتباطی  برهمکاری در روابط برون سپاری

 

5- 1-  فرضیه های تحقیق :

 1 خصوصیات اساسی قرارداد برون سپاری  بر ایجاد تعهدات در روابط برون سپاری تأثیر مثبت دارد

2 خصوصیات کنترلی قرارداد برون سپاری بر تعهدات در روابط برون سپاری  تأثیر مثبت دارد

3 تعهد ارتباطی  بر توافق ارتباطات دو گروه در برون سپاری تأثیر مثبت دارد

4 تعهد ارتباطی  بر دوام روابط در برون سپاری تأثیر مثبت دارد

5 تعهد ارتباطی  برهمکاری در روابط برون سپاری تأثیر مثبت دارد

  6- 1-  چارچوب نظری تحقیق

 چارچوب نظری این تحقیق بر اساس تحقیقی است کهGoo  و Huang درسال  2008  انجام داده برون سپاری استفاده شده است.در این مدل منظور از تعهد ارتباطی  که با درک تعهد طرف مقابل افزایش می یابد، ادراک سازمان دریافت کننده خدمات  نسبت به نیت طرف مقابل در حفظ روابط  می باشد.بر اساس نظریه Morganو Huntتعهد ارتباطی بستگی به منفعت ناشی از روابط، هزینه های فسخ، ارزش تقسیم شده و اعتماد دارد .  بر اساس ساختار مطرح شده توسط McKnight و همکارانش منظور از اعتماد، انتظارات  SRاز SP در انجام الزامات خاص قرارداد در عملکردهای آتی  است .تعاملات و تجربیات افراد و مشاهده عملکردهای شریک ارتباطی (چگونگی برقراری ارتباط و امین بودن آنها) و استفاده از این ادراکات در ایجاد این نگرش که طرف مقابل در آینده چگونه عمل می کند.با توجه به 6 عنصر شناسایی شده در قراردادها بر اساس تحقیقات قبلی ، در این تحقیق مدلی ارائه گردیده است که 5 فرضیه را در بر می گیرد.6 عنصر قراردادها در قالب سه متغیر بیان گردیده است که با اعتماد و تعهد ارتباطی ،میان دو طرف قرارداد رابطه مثبت دارد

1 خصوصیات اساسی

زمانی که طرفین از ارزش ها ی مشترکی برخوردار باشند،تعهد ، روابط و  همکاری مئثرتری  با یکدیگر  خواهند داشت

2 خصوصیات نظارتی وکنترلی

در قراردادهای برون سپاری دو نوع کنترل وجود دارد. یکی کنترل رسمی که بصورت مکتوب می باشد و دیگری کنت ل و اداره ارتباطی که بصورت شفاهی است که هر دو جزء مکانیزم های کنترلی/نظارتی بشمار می روند

3 تعهد روابط

تعهد روابط تأثیر مثبتی بر حسن نیت طرفین در فرایند برون سپاری دارد

4 دوام روابط

دوام روابط بعنوان نتیجه مطلوب عملکردی بر شمرده می شود که از طریق تقویت تعهد ،تحقق می یابد

5 همکاری

همکاری بعنوان روحیه کار با یکدیگر از سوی طرفین ،با فعالیت های مکمل ،که هدف آن تحقق اهداف مشترک است،تعریف می شود

6 توافق ارتباطات

هدف از ،حفظ روابط از طریق بیان واضح معیارهای سنجش عملکرد،رفع اختلافات،سیاست خروج از قرارداد و;.می باشد و می تواند موجب ایجاد تعهد در روایط برون سپاری شود

9- 1-  روش تحقیق:

 این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش  توصیفی است.توصیفی است زیرا وضع موجود را بررسی می کند. وکاربردی است زیرا تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندی ها،اصول و فنونی را که برای تحقیقات پایه تدوین می شوند،برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرند

در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از هردو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می گردد . به این صورت که برای تدوین أدبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از روش میدانی استفاده می شود. در این پژوهش برای گردآوری داده‌های مورد نیاز تحقیق از ابزارهای زیر استفاده شده است

مطالعات کتابخانه‌ای : به منظور مباحث نظری مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین بررسی أدبیات موضوع و پیشینه تحقیق ، ازمطالعات کتابخانه ای شامل کتابها ،مجله ها ،مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده می شود

پرسشنامه: به منظور جمع آوری نظرات افراد جامعه آماری مورد بررسی از پرسشنامه استفاده شده است

 10- 1 – تعریف مفاهیم و اصطلاحات:

 1 برون سپاری(Outsourcing)

بنابراین همانطور که کومبز و باتاگلیا ( 1998 ، ص : 356 ) اشاره می کنند . ایناصطلاح بطور نرمال باید فقط برای بستن قرارداد با فعالیت های موجود بکار گرفته شود نه برای شرایطی که فعالیت ها و قابلیت های جدید مورد بحث هستند . این مسأله آن را از تصمیمات ساخت (تولید) و انجام (خرید) که می تواند هم برای محصولات جدید یا موجود و هم برای سرویس ها بکار رود متمایز می سازد . (برنز و آنستازیادیس ، 2003 ، ص : 357) به نقل از بورساکس و کلاس ، 1996)

برون سپاری عبارتست از انتقال فرایندهای غیراستراتژیک به بیرون از سازمان و تمرکز بر فرایندهای کلیدی درون سازمان . ( رهنورد ، 1384 ، ص : 16 به نقل از بوستر (2003) )

2- 2- 2- عناصر اصلی و کلیدی برون سپاری

الف) برون سپاری شده : یعنی مشتری (خریدار) ، فرایندهایش را برون سپاری می کند

ب ) برون سپاری کننده : مؤسسه ، خدمات برون سپاری شده ارائه می دهد که اصطلاحات (تهیه کننده یا فروشنده) نیز مورد استفاده قرار می گیرد

3- 2- 2- اهمیت برون سپاری

برون سپاری یک روش مدیریتی است که اجازه محول کردن مسئولیت اجرایی فرایند یا خدماتی را که قبلاً توسط یک مؤسسه یا سازمان تحویل گرفته شده اند را به یک پیمانکار خارجی می دهد و سازمان برخی از کارهای غیرهسته ای خود را به شرکت های خدماتی کارآمد و متخصص واگذار و محول می کند . در زمینه بازار جهانی و اقتصاد جهانی برون سپاری یکی از اصلی ترین ارکان یا ستون های راه جدید برقراری روابط میان سازمان هاست . برون سپاری حرکتی غیر قابل توقف ، منافع بالا و جریانی غیر قابل اجتناب است و می تواند باعث رسیدن به مشتری برون سپاری (برون سپاری شده) به منافعی مهم مانند صرفه جویی در هزینه ، افزایش انعطاف پذیری ، کیفیت بهتر خدمات و دسترسی به تکنولوژی کمک کند

مهمترین محرکهای انتخاب برون سپاری برای مؤسسات « بازده هزینه » و « سازماندهی تولید یا خدمت » می باشند و استفاده از برون سپاری می توانند بر کارهایشان در زمینه تجارت هسته ای اهداف طولانی یا میان مدت و فرصت های تنوع تمرکز داشته باشند . برون سپاری فعالیت ها به عنوان یک رویکرد نیرومند و منعطف در حال ظهور است که مدیران سازمان ها می توانند آن را برای رسیدن به دامنه وسیعی از اهداف استراتژیک و تاکتیکی به کار گیرند و نوعی فراهم کردن کالا یا خدمات بوسیله پیمانکاران خارجی که قبلاً توسط خود سازمان انجام می شد

برون سپاری خدمات توجه روزافزونی را در ادبیات مدیریت به خود اختصاص داده است که بیشترین توجه به کاهش هزینه های عملیاتی است . منابع مورد استفاده سازمان را می توان به دو گزینه یکی انجام فعالیت های درون سازمان و تحت حاکمیت سلسله مراتب و دیگری برون سپاری و قرار دادن آن ها تحت حاکمیت بازار تقسیم کرد

دهه اخیر تکاملی را در فرایندهای برون سپاری از سنتی تا استراتژیک نشان داده است . برون سپاری زمانی سنتی در نظر گرفته می شود که یک فعالیت برای سازمان «بحرانی» نیست صورت می گیرد اما برون سپاری استراتژیک زمانی صورت می گیرد که سازمان ها هر چیزی را بجز فعالیت های خاص که در آن بتوانند یک جایگاه رقابتی منحصر به فرد را حاصل کنند برون سپاری می کنند . یک سازمان که فرایند برون سپاری را آغاز می نماید باید یک عملیات محک زنی را برای ارزیابی بهترین تجربه برای مورد بخصوص خودش آغاز نماید زیرا برون سپاری بدون ارزیابی عملیات و بستن قرارداد ضعیف باعث فقدان کنترل در کیفیت و سطح سرویس ها امنیت اطلاعات و روحیه ضعیف کارکنان پرهزینه بنظر می رسد

4- 2- 2- فرایند تصمیم گیری برون سپاری

برون سپاری یا عدم آن ؟این سؤالی است که در ذهن تقریباً همه مدیران وجود دارد از مسئول متصدی اجرایی گرفته تا یک کارمند دفتری ساده . سازمان ها و مؤسسات بسیار اندکی که برون سپاری را بکار می گیرند معنای واقعی آن و چگونگی درست و کارآمد بکار گرفتن آن را   می دانند . به علاوه فروشندگانی که تبلیغات برون سپاری را شنیده و یا خوانده اند که بازاری بزرگ و در حال رشد دارد تمایل به استفاده از مزایای این فرصت را دارند اما کاملاً از چگونگی اجرای درست آن اطلاع ندارند

معمول ترین و متداولترین درک از برون سپاری اینست که برون سپاری همان خصوصی سازی است و یا اینکه فرایندی از بستن قرارداد با یک گروه خارج برای انجام یک بخش از کارهای ارباب رجوع می باشد و برخی از مردم برون سپاری را چیزی بیش از حقوق یک سری متخصصان یا گروههای خدماتی خارجی برای جایگزینی مدیریت تمام وقت و پرسنل    نمی دانند . برای بسیاری از مردم مفهوم برون سپاری یک راه جدید برای انجام کار است . اگرچه تصورات اخیر از برون سپاری همانطور که برای فن آوری اطلاعات بکار می روند حدود دو دهه قدمت داشته و از تجربه استفاده پرسنل تولیدکننده کامپیوتر برای راه اندازی و اداره مرکز اطلاعاتی مشتری نشأت گرفته است

آنچه که به نظر می رسد مفهوم جدیدی می باشد اینست که برون سپاری در برخی قسمتهای سازمان ها از قبیل کارهای دفتری و خدمات تحویل در حال بدست آوردن شهرت و کسب پایه و زمینه برای خود می باشد . از طرف دیگر علاقمندان گذشته ، به این نکته اشاره می کنند که برون سپاری از دیرباز ( زمان باستان ) وقتی که امپراطورها سربازان و افراد ملل دیگر را برای حفاظت از مرزهایشان اجاره می کردند ، بکار گرفته می شده است . ( دونالد ، اف ، بلومبرگ ، 1998 ، ص : 8 )

5- 2- 2- تفاوت و تشابه برون سپاری با خصوصی سازی و کوچک سازی

 همانطور که قبلاً اشاره شد تصور برخی اینست که برون سپاری همان خصوصی سازی است و با هم  فرقی ندارند حال این پرسش که آیا برون سپاری خط مشی متفاوت از خصوصی سازی یا کوچ سازی است یا نه ؟ با مراجعه به مفاهیم این اصطلاحات مدیریتی نشان می دهد که بین این مفاهیم تفاوت وجود دارد که به ترتیب عبارتند از : برون سپاری یعنی واگذاری فعالیت های غیر استراتژیک ( غیرهسته ای / غیراصلی ) به منابع بیرونی ، خصوصی سازی به معنی واگذاری مالکیت به بخش خصوصی و نهایتاً کوچک سازی عبارتست از کاهش نیروی انسانی سازمان . اما در روش های انتخابی برای اعمال این مفاهیم بعضی مواقع وجه تشابه به و اشتراک دیده می شود که تمایز بین آنها دشوار می باشد و بی جهت نیست که برخی این واژه ها را در برخی مواقع سهواً به عنوان مترادف همدیگر بکار می برند . ( نمودار 1-2)

6- 2- 2- خصوصی سازی و برون سپاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


عنوان :
قیمت : 11,500 تومان

درگاه 1

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir