توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده :
سـیلیکات هـای آلـومینیوم دار مـانند پـیـروفیلیـت ، ایـلـیت ، کـائـولیـنیت و کـلریـت جزو کـانی هـای نـاخـالصی هـستـنـد کـه در بـوکـسـیت دیـاسـپوردار وجـود دارنـد که این اهمیت جـداسـازی کـانی هـای سـیلیکـاته را در مـرحـله ابـتـدایـی بـرای بـالا بـردن نـسـبت حـجمی  Al2O3 / SiO2  از بـوکسیت دیـاسپوردار نـمـایان مـی سـازد . زمـانـی کـه نـمـونـه را بـه چـهار قـسمت تقـسیم کـرده و  ¼  نـمک آمـونیوم  DTAL  را انتخاب می کنیم این نمونه انـتخاب شـده تـأثیر سـیلیکات هـا را در فـلوتاسـیون بـه خـوبـی بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد . این انتخاب  ¼  کـه بـه صـورت خـشک با استفاده از  Na2CO3  با  pH  متعادل و منظم کـامل مـی شـود و ابـعـاد دانـه هـای گـل کـه بـا نـسـبت حـجـمـی    1.60= Al2O3 / SiO2  جداسازی می شوند کمتر از 0.010 میلیمتر می باشد . آزمایشات  X-ray  بر روی مواد اولـیـه و مـحـصـولـات فـلـوتـاسـیـون نـشان مـی دهـد کـه ایـلـیت بسیار مـشکـلتـر از سـایر بـوکسیت هـای دیـاسـپوردار هـمانند پـیروفیلیت ، کائـولینیت و کـلریت جداسازی می شود . آزمـایـش هـای فـلـوتـاسـیـون بـا چـرخـه هـای بـسـتـه بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد کـه عوامل مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای سـیـلـیـس زدایـی بـا یـک بـرنـامـه مـنـظـم قـابـل اجـرا  اســت ( MIBC ، SFL ، DTAL )  و  نــتــیــجــه آن بــدســت آمـدن کـنـسـانـتـره بـوکـسـیـت ( A / S > 10 , Al2O3 ( RGP ) > 0.86 )  و تـولیدات اقـتصادی بـا تـکـنـولـوژی ابـتـدایی می باشد .
رفـتار مکانیکی – شیمیایی بوکسیت به همراه آهک در زمان پروسسینگ مورد مطالعه هر چه بیشتر قـرار گـرفته اسـت . از جمله موارد قابل توجهی که در زمان آسیاب بوکسیت و مـخلوط آهـک مـنجر بـه آسـیب جـدی بـه دستگاه آسیاب کننده می شود ، و جود آهن در درون ساختار سطوح تشکیل دهنده در اسلاری بـوکسیت – آهـک می باشد که می تواند به بـیش از 9 درصد ترکیب  CaO  نیز برسد . بیش از 90 درصد کوارتزهای محتوی درون بـوکسیت را مـی تـوان بـوسـیله فـعـل و انـفعـالات هـیدروگـارنـت بـازداشت نمود . ترکیبات هـیدروگارنـت بـطور پـایدار در طـول مـراحل استحصال آلومینا با درجه حرارت بسیار زیاد موجود بوده و در نهایت 30 درصد از تـرکیبات آنهـا به داخل ترکیبات سود سوزآور تبدیل می شوند . استحصال آلومینا تأثیر زیادی را از رفتار مکـانیکی – شـیمیایـی پـروسـسیـنگ مورد استفاده ، نخواهد برد .

 

فهرست مطالب

 فصل اول

    کلیات1

فصل دوم ( بوکسیت و آلومینا )

    2-1- مقدمه 4
    2-2- قوانین و برنامه های دولتی 8
    2-3- تولیدات 9
        2-3-1- بوکسیت 9
        2-3-2- آلومینا 9
    2-4- مصرف 10
        2-4-1- بوکسیت 10
        2-4-2- آلومینا 12
    2-5- قیمت 13
    2-6- تجارت 15
    2-7- باز بینی جهانی 18
        2-7-1- ترکیب صنایع 20
        2-7-2- استرالیا 20
        2-7-3- برزیل 22
        2-7-4- آلمان 23
        2-7-5- هند 23
        2-7-6- ایران 24
        2-7-7-ایرلند 24
        2-7-8- جامائیکا 25
        2-7-9- روسیه 26
        2-7-10- سوریه 28
        2-7-11- جزایر بریتانیا 29
        2-7-12- ویتنام 29
    2-8- چشم انداز 30

فصل سوم ( جداسازی بوکسیت های دیاسپوردار از سیلیکات ها با روش فلوتاسیون )

    3-1- مقدمه 31
    3-2- آزمایشگاهی 33
        3-2-1- مواد 33
        3-2-2- آزمایش های فلوتاسیون 34
    3-3- نتایج حاصله 36
3-3-1- تست های فلوتاسیون با استفاده از کلکتورهای کاتیونی 36
        3-3-2- تأثیر گل بر عوامل مزاحم فلوتاسیون 39
        3-3-3-  سـیـلـیـس زدایـی مواد مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای بـوکسیت های دیاسپور دار متفاوت 40
        3-3-4- آزمایش  X-ray  بر روی خاک محصولات فلوتاسیون 41

فصل چهارم ( بررسی رفتارهای فلوتاسیون بوکسیت حاوی مواد سیلیکاته و آهک )

    4-1- مقدمه 44
    4-2- پردازش تجربیات کسب شده 48
    4-3- نتیجه گیری و پیشنهاد 51

فصل پنجم

نتیجه گیری 57

منابع و مأخذ 59
منابع اینترنتی 69
 
فصل اول :

کـــــــلـــــــیـــــــات
قـبل از ایـن کـه در مـورد دیـاسپور بـحث وبـررسی نـمایـیم در مـورد گـروه هیدروکسیدها که دیاسپور از کانی های این گروه است صحبت می نماییم .
در این گروه از کانیـها  یون   (OH)- یا اصطلاحاً هیدروکسیل در شبکه اتمی قرار دارد . وجود یون هیدروکسیل بـاعـث تضعیف قدرت اتصال بین اتمها می شود . مهمترین کانی های این گروه عبارتند از :
بـروسـیـت ( Brucite  ) ، گـوتـیت ( Geothite ) ، دیـاسـپـور ( Diaspore ) ، بوکسیت ( Bauxite ) ، لـپیدوکروزیت (Lepidocrocite ) ، منگنیت ( Manganite ) ، گروتیت ( Groutite ) ، اسـتـیانریت ( Stainierite ) ، کـالکوپانیت ( Chalcopanite ) هستـند کـه مـورد بحث این پروژه کانی دیاسپور و فرآوری آن از کانـی هـای دیاسپوردار می باشد .
در ایـنجا ابتدا در مورد کانی دیاسپور صحبحت می کنیم ، زیرا بوکسیت معمولاً همراه این کانی تشکیل می شود و برای فرآوری بوکسیت حتماً باید از خواص دیاسپور آگـاهـی داشـتـه باشیم . 
نـام دیـاسـپـور از کـلمـه یـونـانی diaspora   یـعـنی پـراکـنـدگـی اخـذ شـده اسـت . کـانی
دیـاسـپور بـه فـرمـول شـیمـیـایـی ALOH   در سـیـسـتـم ارتـورمـبـیـک متبلور می شود  و a=4A°  ،° b=9.40 A ، c=2.84A°  اسـت .  دیـاسـپور از نــظـر شـیمیایی شامل 15.01 درصـد آب ، 84.99 درصـد  Al2O3  و انکـلوزیـون کـرانـدوم و مـنـیـزیم و آهن می باشد . سـخـتی ایـن کـانی حـداقل 6.5 و حداکثر 7 می باشد و چگالی آن حداقل 3.3 و حداکثر 3.5 است .
رنگ کـانی دیـاسـپور سـفـید ، زرد ، قـرمـز ، بـنـفش ، خـاکستری و گاهی متمایل به سبز اسـت . در یک سـطـح کـلـیواژ عالـی دارد . رخ آن بـسـیار خوب و مطابق با سطح ( 010 ) مـی باشد . جـلای آن شـیشـه ای و صدفی است ولی جلای کانی در سطح کلیواژ چرب است . شکستگی آن صـدفی و از نـظر شـفافیت شـفاف تا نیمه شفاف است و ضریب شکست نوری آن 1.72 است .
کانی هـای دیـاسـپور بـه صـورت بـلورهای کـوچک آگـرگـات فلزی و تابولار و به صورت توده ای یافت می شوند . از نظر خواص شیمیایی می توان گفت که در شعله ذوب می شود . از نـظر سـختی و وزن مـخـصوص بـا کـانی هـای مـشابـه اشـتـباه گـرفته مـی شود . از لحاظ کـانی شنـاسـی بـا ژیـبسیت مـشـابه اسـت و پـاراژنـز آن کـلسیت ، سیانیت و کرندون است و دیاسپور مـعـمولاً در شـیست هـای کـلـریتی و دولومیتی همراه کراندوم دیده می شود . شکل بلورها اغلب پهن و کوتاه – شیار دار – ماکله است .
منـشأء تـشکیل دیاسپور دگرگونی و دگرگونـی مـجـاورتـی اسـت و در صنایع تصفیه و در مواد نسوز و کانسار آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد .
ایـن کـانی در اتـریش ، نـروژ ، روسـیه ، چکـسلواکی ، سوئیس و یونان در حد اقتصادی یافت شده است و محل پیدایش این کانی آمریکا می باشد .
حال با بوکسیت کـه هـمان کـانی مـورد نـظر مـا در ایـن پـروژه مـی باشد کمی بیشتر آشنا می شویم .
کـانی بـوکسیت از مـخلوط ایـزومورف چنـد کـانی دیـاسپور ، گـیبسیت و بـوهمـیت تشکیل می شود .
بنابـراین فـرمول شـیمیایی بـسیار پـیچیده ای دارد . سختی آن 3- 1 و وزن مخصوص آن 2.55- 2 است . رنگ سفید ، خاکسـتری ، زرد و گـاهی قرمز است . رنگ عمومی آن مانند رنگ گچ است . جلای آن مات است .
تـرکیب اصلی بوکسیت اکسیدهای آلومینیوم آبدار است . در بعضی مواقع فرمول شیمیایی بوکسیت به گیبسیت نزدیک تر است . چـون بـوکسیت از مجموع چند کانی تشکیل شده است باید به آن سنگ گفته شود .
شـرایط تـشکیل بـوکسیت حـرارت کـم و رطـوبت زیـاد اسـت . بـوکسیت هـا عموماً منشأء سـوپرژن دارنـد . بـوکسیت مـمکن اسـت از تخـریب سـنگ های آهکی حاوی رس ها تشکیل شود .
بـوکـسیت مـهمترین کـانی بـرای تهـیه آلـومـیـنـیوم اسـت . در ایـران در نـاحـیـه زنجـان و کـردستان ذخـایر کـمی از بـوکـسیت وجـود دارد بـنابرایـن در ایران اجباراً از زاج سفید برای تهـیه آلـومینیوم اسـتفاده مـی شـود . در آمـریکا ، ترکیه ، استرالیا ، فرانسه ، روسیه ذخایر
ارزشمندی از بوکسیت یافت شده است .
 فصل دوم :
بوکسیت و آلومینا
2-1- مقدمه :
بـوکسیت به صورت طبیعی بوجود می آید و در ابتدای کار مواد فشرده همگن با یک یا چـندین نـوع از کـانی هـای هـیدروکـسید آلـومینیوم ترکیب شده و در نهایت ترکیباتی نظیر اکـسید ســیلـیس ( SiO2 ) و اکـسـیـد آهـن ( Fe2O3 ) و اکـسـید تـیـتانـیـوم ( TiO2 ) و آلـومـینوسـیلیکات و دیگـر نـاخالصی هـای قـابل شـناسایی را مـی توان در داخل بوکسیت مـشاهده نمود . کانی های هیدروکسید آلومینیوم بصورت عرفی با نسبت های گوناگون به غـیر از بـوکسیت در گـیبسیت بـا تـرکیب  [ Al(OH)3 ]  و پلی مرف ها مانند بوهمیت و دیاسپور  [ AlO ( OH ) ]  یافت می شود .
بـوکسیت بـصورت کـلی از لحـاظ طبقه بندی صورت گرفته جزو کانی های اقتصادی یا تجاری قرار می گیرد  کـه ایـن مـوضوع بـه خـاطر خواصی نظیر سایش ، سیمانه بودن ، شـیمیایی ، مـتالورژی و تـصفیه ای آن مـی باشد . کـلیه بـوکسیت هـای معدنی به صورت کـلی از 85 درصـد آلـومینا ( Al2O3 ) کـه منجر به تولید فلز آلومینیوم می گردند تشکیل شـده اسـت و 10 درصـد مـابقی آن را بفرم های مختلف دیگر برای آلومینای ویژه که در غیر فلزات استفاده می شود ، بکار می گیرند . 5 درصد مابقی این مقدار بصورت مستقیم برای تولید بوکسیت بدون خاصیت متالورژی مورد استفاده قرار می گیرند . اکثر بوکسیت
هـای تـولید شـده در جـهان مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد کـه در ایـن راسـتا اصـلی ترین خـوراک پـروسه بـایر بـرای تـولید آلـومـینیوم در دنـیا ، هـمین بـوکـسـیـت هـای تـولـیـدی مـی بـاشند . اغـلب آلـومینای تـولیدی از طـریق پـروسه تصفیه که در اثر ذوب می باشد ، بـدست مـی آید کـه ایـن مـوضوع از طـریق پـروسه  Hall – Heroult  بـرای تولید فلز آلومینیوم از طریق کاهش الکتریسیته در ترکیب طبیعی ( Na AlF6 ) میسر می گردد .
تـعیین عـیار غیر متالورژیکی بوکسیت بسیار سخت تر از بوکسیت مورد استفاده برای تـولید آلـومینا بـه عـنوان اصلی ترین نیاز پروسسینگ و همچنین خصوصیات ویژه مورد نـیاز بـرای تـولیدات تـجاری نهـایی مـی باشد . تـرکیبات شیمیایی طبیعی است که از لحاظ عـیار فـلزی قـابل تـوجه بـوده و از طـریق پـالایـش ایـن سنگ معدن ها می توان بصورت مـستقیم خوراک تولیدات محصولات مورد نظرمان را بدست بیاوریم . در این میان اشکال مـورد نـظر در جـهت بـوکسیت هـای تـولیدی بـدون روش مـتالوژیکی می تواند پایان این صـنعت را بـه ارمـغان آورد کـه ایـن مـوضوع بـا نـسبت هـای مختلف برای بکارگیری در صـنایع سـیمان بـوجود آمده است . علاوه بر این ، ترکیبات آلومینیوم از لحاظ شیمیایی و صنایع فولاد به عنوان اصـلی تـرین مصرف کننده های بوکسیت در میزان قابل توجهی به حساب می آیند .
22 کـشور دارای مـعادن بـوکسیت در دنـیا بـه عنوان تولید کننده به حساب می آیند که مجموع تولیدات جهانی در سال 2002 به نسبت 2001 به میزان 5 درصد افزایش یافته اسـت . اسـترالیا ، بـرزیل ، گـینه و جامایکا بیشترین تولید بوکسیت را در سال 2002 به
خـود اخـتصاص داده اند . اصلی ترین منابع مربوط به بوکسیت ها به موادی باز می گردد که دارای عیار غیر مـتالورژیکی بـاشند و از جمله کشورهایی که دارای این ذخایر هستند مـی توان بـه اسـترالیا ، چـین ، یـونان ، گـینه ، گـوان و ایـتالیا اشـاره کـرد کـه از ذخـایر بـوکسیت ساینده تشکیل گردیده اند . از جمله کشورهایی که از عیار بسیار بالای بوکسیت تـشکیل گـردیده انـد مـی توان به برزیل ، چین و گوان اشاره نمود . مجموع ذخایر جهانی گـزارش شـده از بـوکسیت مـی تواند تـقاضای مـربوط بـه تـولید آلـومینیوم را در قرن 21 پـوشش دهـد بـگونه ای کـه نـیازها را مرتفع نماید ( Russell,1999, p.49 ,58 ) . این آمار در جدول 2-1 قابل مشاهده است .
جدول 2-1- موقعیت موجود و برجسته بوکسیت
کـلیه ذخـایر بـوکسیت بـه صـورت پـراکنده در اطـراف کـره زمـین پـراکـنده گـردیـده اند بـگونه ای کـه 90 درصـد از این ذخایر در 12 کشور مورد اشاره قرار گرفته اند و مقدار ذخـایر آنـها را مـی تـوان بـه 22 بـیلیون تـن تخمین زد که این مقدار می تواند برای آینده کشورهای مورد نظر تا سال 2003 مکفی به نظر برسد ( Plunkert, 2003 ) .
تـولیدات آلـومینیوم آمـریکا بـیشتر از ذخـایر بـوکسیت مـتالورژیکی تأمین می گردد که بـصورت ضـروری بـرای صـنایع کشور مزبور به کار گرفته می شود و هیچگونه تغییری از لحاظ تولید نسبت به سال 2001 بوجود نیامده است . بر طبق تخمین ها 91 درصد از آلومینای حمل شده از کشتی های باری از طریق ذوب کننده ها و پالایش گرهای اولیه که بـرای تـولید فـلز آلـومینیوم بکـار گـرفته می شوند بوجود می آیند . مصرف این فلزات در صـنایعی نـظیر سـاینده ها ، شیمیایی ها ، پالایش کننده ها و اختصاصی منجر به این شده اسـت در آلـومینا را بـه دیگـر نـقاط صـادر نـماید . اطـلاعات بـرآورد تـولید و حـمل و نقل دریایی آلومینا در ایالات متحده آمریکا در جدول 2-2 مشاهده می شود .
جدول 2-2 بـرآورد تـولید و حـمل و نقل دریایی آلومینا در ایالات متحده آمریکا
صادرات جهانی آلومینا در سال 2002 به عنوان 4 درصد افزایش است . اصلی ترین کشور های تـولید کـننده آلـومینا مـی توانند شامل استرالیا ، چین ، آمریکا و برزیل اشاره نمود . این کشورها سهم قابل تـوجهی بـه مـیزان 60 درصد از تولیدات جهانی را به خود اخـتصاص داده انـد کـه در ایـن مـیان اسـترالیا بـیشترین سـهم را در بین کشورها به خود اختصاص داده است .
2-2- قوانین و برنامه های دولتی :
در مـاه اکـتبر آژانـس دولـتی تـدوین قـوانین ( DLA ) بـه انتشار یکسری برنامه های مـربوط بـه تـولید مـواد و فـلزات خـام مـورد نـیاز صـنایع پـرداخت کـه این قوانین از سال 2003 بصورت خاص مد نظر افراد قرار گرفت . در سال 2003 ، مجمع  AMP  بطور میانگین در حدود  2.03  میلیون تن را که از بوکسیت های غیر متالورژیکی بدست آمده بـود در کـشور جـامایکا بـه ثبت رسانید . بنابراین بخشی از این برنامه مربوط به  DLA  مــی بـاشـد کــه در حــدود 43700 تـن از آن بـرای عـمـلیات کـلـسـیـنـاسـیون و مـابـقــی آن در جــهــت پــالــایــش بــوکــســیـــت در ســـال 2003 بـــه ثـــبـــت رســـیــــده اســت ( Defense Logistics Agency, 2002 ) . بـیـشـتـریـن مـیـزان ثـبـت شـده برای سال جـاری مـربـوطـ بـه یـک سـطح فروش بسیار مناسب در جهت ارائه به مشتریان بوکسیت
 می باشد که این موضوع تحت تأثیر بازار و قیمت های جهانی قرار می گیرد .
در پـایان سـال 2002 کمیته  NDS  ، فهرست مشتریان بوکسیت غیر متالورژیکی را در حـدود 1.7 مـیلیون تـن اعـلام نـمود . از ایـن میزان بوکسیت کلسیته شده ، NDS  به
 میزان 42400 تن به ثبت رسید ( 2003  Defense Logistics Agency, ) .
2-3- تولیدات :
2-3-1- بوکسیت :
بـرای چـندین سـال مـتمادی ، مـعـادن داخـلـی آمـریـکـا کـمتر از 1 درصـد از نیاز تولید بـوکـسـیت آمـریکـا را تـأمـیـن مـی کـردنـد . اسـاسـاً کـلـیـه تـولـیـدات بـوکـسـیـت داخــلــی بـرای تـولـیدات غیر مـتالورژیکی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گـیرد کـه برای مثال می توان به صنایع ساینده ، شـیمیایی و تـصـفـیـه خـانـه هـا اشـاره نمود . بنابراین بیشتر صادرات بوکسیت از آمریکا بصورت خاص به بوکسیتـهـای بـا عیار غیر متالورژیکی باز می گردد که مورد نیاز این جامعه می باشد .
2-3-2- آلومینا :
شـرکت هـای آلـومینیوم کیسر ، و صنایع شیمیایی وابسته به آنها برای پالایش و تولید آلـومینا در سـال 2002 از خـود تـوانمندی هـای بـسـیار خـوبـی را بـه نـمـایـش گـذاردنـد بـگونه ای کـه در سـال هـای گـذشته بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده اند . ظـرفیت پـالایش ثـبت شـده بـرای ایـن صـنایع به 1.25 میلیون تن به ازای هر سال تولید آلومینا به ثبت رسیده است ( Kaiser Aluminum & Chemical., 2003, p. 5 ) .
گـروه گـروکس پـس از ادغـام بـا  LLP  تـوانست بـه بـیشترین مـیزان تـولید در سـال 2001 دسـترسی پـیـدا نـمـایـد بگـونـه ای کـه سقـف مـیزان تـولید ثبت شده برای آنها را بـالاترین مـیزان تولید می نامند . این گروه های کاری اعلام شده به ازای هر میزان تولید بـه ثـبت رسـیده تـوانستند بـیشترین سـهـم بـازیابی را بـرای بـخش بازیابی و فروش خود بـه ثـبـت بـرسـانـند ( Brownsfield Recovery Corporation, 2002§1 ) . جدول 2-3 نشان دهنده ظرفیت طرح های تولیدی آلومینا در ماه دسامبر میلادی می باشد .
جدول 2-3- ظرفیت طرح های تولیدی آلومینا در ماه دسامبر میلادی
2-4- مصرف :
2-4-1- بوکسیت :
مجـموع مـصرف داخـلی بـوکسیت نسبت به سال 2001 به میزان 2 درصد افزایش را نـشان مـی دهـد . در سـال 2002 ، بـیـش از 93 درصـد از بـوکـسیت مـصرف شده برای پـالایش و ذوب آلـومـیـنا در کـشـور ایـالات مـتحـده مـورد اسـتفاده قرار گرفت که به طور میانگین این مقدار به 2.1 میلیون تن می رسد که تقریباً نیاز تولید 1 تن آلومینا را تأمین مـی نـماید و مـابقی 7 درصد برای کاربردهای غیر متالورژیکی به کار گرفته می شود که
در این راستا می توان به جدول شماره 2-4 مراجعه نمود .
جدول 2-4- مصرف بوکسیت توسط صنایع ایالات متحده آ
تـولـیـدات داخـلی و اطـلاعات مـصرف بـرای بـوکسیت و آلـومیـنـا را مـی تـوان از لـحـاظـ مـشاهـده ای بـه سـازمان زمـین شناسی آمریکا ( U.S.G.S ) مراجعه نمود که به عنوان مـرجع رسـیدگی بـه ایـن امر در آمریکا شناخته می شود . از مصارف بوکسیت که از 44 اپراتور اخذ گردیده است می توان از پاسخ 30 تن از آنها به این نتیجه رسید که بوکسیت مصرف شده برای صنعت سیمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و در این راستا می توان به جدول لیست شده شماره 2-4 مراجعه نمود .
در سال 2002 ، گروه آلمانی  RHIAG  اقدام به فروش زیر مجموعه کاری خود به نـام  RHI  نـمود کـه در ایـن راسـتا با افزایش متقاضیان خرید از این کارخانه ها مواجه گـردید . در مـاه ژانـویـه پالایش کننده های آمریکای شمالی طبق یک اعلام نظر قطعی به ثـبت مـصارف و نـیازهای مـربوط بـه بـخش هـای مـختلف خـود پـرداختند . در ماه فوریه
پـالایش گـرهـای  RHI  مـجموعـه تـجهیزات گـروه هـای کـارگـزار صـنـعت سـبز  A.P.  و صـنایع تکـنـولـوژیکی گـلـوبال را بـه صـورت یـکـجـا خریداری نمودند که در این جهت مـی توان بـه شـرکت هـاربیسون – والکر نیز اشاره نمود که تمام نیازهای به ثبت رسیده شده ( Industrial Minerals, 2002d ) از طریق همین شرکت ها بدست آمده است . در ماه آگوست ، پالایشگرهای  RHI  به تغییر اسم خود پرداخته و به نام پالایش گرهای  ANH  تـغـیـیـر نـام دادنـد کـه پـس از ایــن مــوضـوع یـکـسـری جـدایـش مـیـان شـرکـت هـای مـورد نـظـر اتـفـاق افـتـاد بـگـونـه ای کـه پـالـایـش گـر ( تـولـید کننده )  RHIAG  ( ANH Refractories Co., 2002§ ) در سـال 2002 بـه ثـبـت رسـیـد . وقایع پیش آمده در طی سال های مورد نظر در جدول 2-5 به شرح آمده است .
جدول 2-5- سهم بوکسیت در ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر میلادی
2-4-2- آلومینا :
بــر طــبـق بــرآوردهــای صــورت پــذیــرفــتـه 91 درصــد از آلــومـیـنـای حـمـل شـده ( فروخته شده ) بـرای کشورهای مختلف توسط صنایع یا ذوب کننده های اولیه آلومینیوم آمـریکا بـدست آمـده اسـت . در سـال 2002 ، 16 ذوب کـنـنده اولـیه آلومینیوم به میزان
5.54 مـیلیون تـن آلومینا تولید نمودند . مصرف این آلومینا در صنایع مختلف موجود از جـمله صـنایع سـاینده ، شـیمیایی ، پالایش گر و صنایع ویژه برای کشور آمریکا به اثبات رسیده است که این اطلاعات در جدول 2-6 شرح داده شده است .
جدول 2-6- سهم آلومینا در ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر میلادی
2-5- قیمت :
اغـلب بـوکسیت هـای بـا عـیار غـیر مـتالورژیکـی و آلـومینا در یک پـروسه بـلند مدت خـریداری مـی گـردند . اغـلب قـرار دادهای صورت پذیرفته میان خریداران و فروشندگان این مواد به صورت ملی نمی باشد و اغـلب بـه صـورت شـرکتی مابین بخش های مختلف کار منعقد می گردد . قیمت های مـوضعی بـرای آلـومـینای بـا عـیار غـیر مـتـالورژیکی از طریق ژورنال های بازرگانی در حد بین المللی تدوین می گردد .
صـنایع کـا نی هـای فـلزی در سـال 2002 قـیمت هـای چندین نوع از بوکسیت های به فروش رفته کشورهای مختلف را نظیر برزیل ، چین ، گوان مورد استفاده قرار داد . رنج قیمت برای بوکسیت با عیار ذوب مناسـب از کـشور برزیل از 115 دلار به 130 دلار هر
مـتر تـن ( f.o.b. ) افـزایـش یـافـت . قـیمت بوکسیت تولیدی کشور چین که از 87 درصد ( Al2O3 ) بـرخوردار اسـت در مـنطقه شـانکزی از 65 دلار به 75 دلار به ازای هر تن افـزایش یافت و در منطقه شانکزی ، بوکسیت با سطح مقطع گرد از 80 دلار به 88 دلار به ازای هر تن افزایش یافت و همچنین در منطقه گویزو ، بوکسیت با سطح مقطع گرد از 80 دلار بـه 88 دلار بـه ازای هر تن رسید . رنج قیمت برای بوکسیت های با عیار بالای گویانزی از 160 دلار به 170 دلار بـه ازای هـر تـن رسـید کـه ایـن مـوضوع در سواحل خلیج آمریکا نیز به ثبت رسید که قسمتی از این آمارها در جدول 2-7 آورده شده است .
مـتوسط ارزش سـالانه 2002 بـرای صـادرات و بـخصوص واردات بـوکـسـیت های با عیار متالورژیکی را می توان بصورت لیست وار در جدول شماره 2-7 مورد مشاهده هر چه بیشتر قرار داد .
جدول 2-7- ارزش متوسط صادرات و واردات بوکسیت خشک و خام
در ایـن جـدول ارزش سـال 2002 بـطور قـابل توجهی از ارزش سال 2001 پایین تر به ثبت رسیده است .
فـروش یـا قـیمت های موضعی برای آلومینا در طول سال 2002 فراز و نشیب فراوان داشته است اما در پـایان سـال ایـن رنـج بـه بـیشترین مـیزان ممکن در پایان سال 2001 رسیده است . بـر طـبق مـستندات مـجله مـتال بـولتن ، قـیمت مـوضعی آلـومـینای بـا عیار مـتالورژیکـی در ابـتدای سـال 2002 از 130 دلار بـه 140 دلار بـه ازای هر تن رسیده اسـت . رنج قیمت در پایان ماه ( می ) سال جاری از 157 دلار به 160 دلار به ازای هر تـن رسـیده اسـت . رنـج قـیمت در پـایان سـال از 138 دلار بـه 143 دلار به ازای هر تن رسیده است . اطلاعات بازرگانی از طـریق مـرکز تجارت آمریکا نشان دهنده این است که مـتوسط ارزش سـالانه بـرای آلـومینای کلسیته نشده به 186 دلار به ازای هر تن رسیده است که این میزان برای آلومینای حمل شده توسط کشتی با هزینخ حمل بار به 197 دلار به ازای هر تن رسیده که ایـن مـیزان از قـیمت گـذاری را مـی توان بـالاترین حد قیمت در سال مزبور دانست . 
2-6- تجارت :
عـلاوه بـر لـیست مـواد مـوجود در جداول 8 تا 10 ، می توان ترکیبات متفاوت و ویژه آلـومینیوم را از لحـاظ بـازرگـانی مـورد مـشاهـده قـرار داد . تـرکیبات صـادر شده در سال 2002 شامل 6720 تن سولفات آلومینیوم ، 13100 تن کلرید آلومینیوم ، 10300 تن اکسید آلومینیوم و 9060 تن تـرکیبات فـلئورید آلـومینیوم می باشد که شامل کربوسیت و
فلئورید آلومینیوم می باشد .
جدول 2-8- واردات آمریکا برای مصرف و صادرات بوکسیت خام و خشک توسط دیگر کشورها
جدول 2-9- واردات آمریکا برای مصرف و صادرات بوکسیت کلسیته توسط دیگر کشورها
جدول 2-10- واردات آمریکا برای مصرف و صادرات  آلومینا توسط دیگر کشورها
تـرکیبات وارد شـده در سـال 2002 را مـی تـوان شـامـل 5210 تـن سـولـفات آلومینیوم ، 1300 تن کـلرید آلـومینیوم ، 179000 تـن اکـسید آلومینیوم و 17000 تن ترکیبات اصلی فلئورید آلومینیوم دانست .
2-7- باز بینی جهانی :
در سال 2002 ، تولیدات جهانی بوکسیت بـه مـیزان 5 درصـد نـسبت بـه سـال 2001 افزایش داشت که این موضوع در جدول شماره 2-11 بوضوح قابل مشاهده می باشد .
جدول 2-11- بوکسیت : تولیدات جهانی توسط کشورهای مختلف
تولیدات معدنی گزارش شده در 22 کشور دنیا ، مجموع تولیدات جهانی را بیش از 144 مـیلیون تـن اعـلام مـی نماید . بزرگترین تولید کننده های بوکسیت از لحاظ تناژ معدنی در
حـالت اتـمام ذخـایر بـه سر می برند که در این میان می توان به استرالیا ، گینه ، برزیل ، جامایکا و 2 تا 3 کشور بزرگ دیگر در دنیا اشاره نمود .
درآمـد جـهانی از افـزایـش 4 درصـدی تـولـید ، در سـال 2002 بـه نسبت سال 2001 حکایت از آن دارد که در جدول 2-12 می تواناین موضوع را مشاهده نمود .
جدول 2-12- آلومینا : تولیدات جهانی توسط کشورهای مختلف
4 کـشور اصـلی تـأمین کـننده بـوکسیت در دنـیا را مـی توان بـه تـرتیب اسـترالیا ، چـین ، آمـریکا ، و بـرزیل بـیان کـرد . در این کشورهای نام برده شده ، بیشترین میزان تولید به کشور استرالیا با 60 درصد از تـولید بـوکسیت باز می گردد که بیشترین سهم تولید را به خود اختصاص داده است .
2-7-1- ترکیب صنایع :
شــرکـت هــای  ASA  نــروژ و آلــومــیــنــیــوم  VAW  آلـمـان بـا یـکـدیگـر ادغـام گــردیــدنــد و کــمــپــانــی جــدیــد بــه نــام هــیــدرو آلــومــیــنــیــوم  AS  نــام گــرفـــت ( Norsk Hydro ASA, 2003, P. 20 ) . عــلــاوه بـر ایـن ذوب کـنـنـده هـای اولـیـه آلـومینیوم و شـرکت هـای مـربوط بـه تـسهیلات و امکـانات فـراهم شـده بـرای بخش های مـختلف کـار تـوانستند بـه یـک افـزایـش 50 درصـدی بـرای تـولـیـد آلـومـیـنـیـوم در دنـیا بـرسـنـد کـه ایـن مـیزان در اثـر ادغـام شرکت ها با یکدیگر و رسیدن تولید به 800000 مـتریک تـن به ازای هر سال به اثبات رسید ( CRU Alumina Monitor, 2002b ) ( Platts Metals Week, 2002b ) .
2-7-2- استرالیا :
شـرکت هـای آکـلوا و آلـینتا گاز به یک ادغام مشترک در جهت رسیدن به اهداف عالیه دست پیدا نمودند . که در ایـن میان یک افزایش ظرفیت تولید و پالایش برای منطقه غرب استرالیا به اثبات رسید . انرژی مـورد نـیاز بـرای صـنایع آلـومینیوم تـولیدی کـه در اکـثر ادغـام شرکت ها و افزایش تولید همراه بود از طریق نیروی الکتریسیته تأمین می گردد . در این مـیان افـزایش ظـرفیت تولید منجر به افزایش مصرف انرژی برق می گردد که این مـوضوع هـزینه هـای تولید را زیر سئوال می برد که در این راستا شرکت آکلوا از انرژی بخار آب برای پالایش آلومـینای مـصرفی اسـتفاده نمود . شرکت آکلوا از 3 پالایش گر در منطقه غرب استرالیا بهره می برد که در این میان شرکت مزبور نام هر یک از آنها را به تـرتیب  Kwinana  بـا ظـرفیت 2 میـلیـون تـن در سـال ،  Pinjarra  بـا ظـرفیت 3.4 میلیون تـن در  سـال و  Wagerup  بـا ظـرفـیت 2.3 میـلیون تـن در سال مورد استفاده بیش از پیش قرار داد . اولین طرح عملیاتی بـسیار قـوی در زمـینه برنامه ریزی عملیاتی در سال 2004 مورد استفاده قرار گرفت ( American Metal Market,2002 ) .
از دیــگــر شــرکــت هـای ادغـام شـده مـی تـوان بـه شـرکـت  WMC  اشـاره نـمـــود (  Platts Metals Week,2002c ) کـه بـا ایـجاد یـک کـمـپانـی جـدیـد توانست به یک ظـرفیت تـولید چـشمگیـری دسـترسی پـیدا نـماید . پـس از ایـن مـوضوع بـود کـه شـرکـت  WMC  از طـریق مـنابع جـدید خـود در پـروژه هـای اکـتشـاف و تـجهیـز و آماده سازی فلزاتی نظیر مس ، نیکل و فلزات پایه نیز شرکت نمود . 
شـرکت مـادر تخـصصی  WMC  بـیش از 40 درصـد از شـرکت آلومینای  AWAC  تـولید بـیشتـری را روانـه بـازار نـمود کـه بـا توجه به بزرگ بودن شرکت  AWAC  که بـزرگترین تـولید کـننده آلومینیوم در دنیا به حساب می آید این عدد و رقم از قابلیت بالای تـولید ایـن شـرکت خبر می دهد . شرکت  AWAC  از جمله شرکت هایی است که دارای 8 پـالایـش گـر آلـومـینا در اطـراف دنـیا مـی باشد که مجموع ظرفیت تولید آنها از 13.1
مـیـلـیـون تـن بـه ازای هـر سـال مـی رسـد کـه نـزدیـک بـه 25 درصــد از ظــرفــیـت کـل دنـیـا را بـه خـود اخـتـصـاص داده اسـت . ( شـرکـت آلـومـیـنـای مـادر تخصصی 2003 ) ( Alumina Limited, 2003§ ) .
2-7-3- برزیل :
شـرکت آلـومینای ( S.A. ) از جـمله کـمپانی هـایی اسـت کـه زیـر مـجـموعـی شـرکـت  CVRD  بـرزیل بـه حـساب مـی آیـد و تقریباً 12.6 درصد از آلومینای برزیل توسط این شـرکت زیـر مـجموعه به کشورهای مورد نظر صادر می گردند . گزارشات نشان می دهد کـه مـا بـا یـک افـزایـش خـریـد بـه مـیزان 57 درصـد بـرای آلـومـینای ذوب شـده مـواجه مـی بـاشـیـم ( Platts Metals Week,2002a ) . از دیـگـر مـوارد مـهـم مـطـرح شده مـی توان بـه افـزایش تـولید شـرکت  Norsk Hydro  بـه میزان 34 درصد اشاره نمود ( Norsk Hydro ASA, 2003, P. 20  ) .
در ایـن مـیان شـرکـت  CVRD  ، یـک افـزایـش خـرید بـه میزان 64 درصد از سوی شـرکـت  MVC  مـواجه بـوده کـه گـروهی از شـرکـت هـای ادغـامی غـیر فلزی است که در زمـینه کانی های فلزی نیز به فعالیت می پردازند . با این حجم از خرید ما به یک نقش بـسیار قـابل تـوجه از حـضور  MVC  بـه عـنوان دارنـده 18 ناحیه از معادن قابل توجه بـوکسیت مـواجه بـودیم کـه بـه طـور تـقریبی 878 مـیلیون تـن از بـوکسیت هـای با عیار مـتالورژیکی را در خـود قـرار مـی دهنـد . ایـن مـنابع در نـواحی بـسته از مـنابع بوکسیت  CVRD  قـرار گـرفته اند که در 250 کیلو متری از مخازن ذوب و پالایش  Alunorte 
قرار گرفته اند ( Mining Journal, 2002a ) .
2-7-4- آلمان :
شـرکت آلـوفین  GMBH  از اصلی ترین تولید کننده های آلومینیوم به حساب می آید کـه از پـالایش گـرهـای بـا قـدرت عـملیاتی بـسیار بـالا تـشکیل گـردیـده اسـت . ایـن طـرح صـنعـتـی در نـزدیـکـی شـهـر لـایـنـریـک آلـمـان و بـه صـورت مـتـوسـط  دارای ظـرفـیـت تولید 18000 تـن مـی بـاشـد کـه ایـن مـوضـوع در سـال 2002 بـه ثـبـت رسـیـده اسـت ( Pechiney, 2002 ) .
2-7-5- هند :
شـرکت آشـاپورا مـینچم در زمـینه بـوکسیت سـاینده فـعالیت مـی کند کـه در ایـن راسـتا بـا شـرکت کـانی هـای  Bombay  ادغـام گـردیده اسـت . بـمبی مـیـنـرال دارای ذخـایـری بـه مـیزان 50 مـیلیون تـن مـی بـاشد که در غرب هند واقع شده است و در طول 20 سال گـذشته بـطور مـیـانگـین 200000 تا 250000 تن بوکسیت را استحصال نموده است . شـرکت آشـاپورا مـینچم بـه هـمـراه  بـمـبـی مـیـنـرال 60000 تـن در سـال از بـوکـسـیـت کـلـسـیـتـه شــده را بــه خــارج از کـشـور صــادر نـمــوده  و در حــدود  20000  تـن از بـوکـسـیـت هـای بـا عـیـار سـایـنـده را در سـال  2002  تـولـیـد و اسـتـخـراج مـی نـمـاید ( Industrial Minerals, 2002b ) . 
2-7-6- ایران :
شـرکت آلـومینیوم ایـران ( ایـرالکو ) بـر طـبق گـزارشات انـتشار یـافته اولـین تـولـیــد کـننده بـه حـساب مـی آیـد کـه آلـومینای خـود را از طـریـق بـوکسیت جـاجرم تـهـیه نموده و در هر سال بـه مـیزان 50000 تـن از تـولـیدات خـود را بـه معرض فروش می گذارد . بـر طـبـق گـزارشـات انـتـشـار یـافته ایـن ذخـایر از سـال 2003 بـه صـورت جـدی مـورد اسـتفـاده قـرار گـرفـت کـه در ایـن مـیان مـنـابع بـوکـسیت دیگـری نـیز از دیگـر کـشورها بـرای تـولید آلـومینیوم وارد طـرح بوکسیت و آلومینای جاجرم شد . برنامه ریزی سالیانه بـرای ایـن طـرح بـیـانـگـر رسـیـدن ظـرفـیـت تـولید به 280000 تن در هر سال را نشان می دهد ( Mining Journal, 2002b ) .
2-7-7-ایرلند:
 شـرکت  AG  بـه هـمراه بـنگـاه اقـتصادی  E.ON  تـوانـستند بـه یک ادغـام اساسی بـرای ایـجاد یـک کـارخـانه مـناسـب بـا ظـرفـیت 140 مگـاوات سـاعـت بـرق دسـت پـیـدا نـمایـنـد کـه ایـن طـرح  CHP  بـه عـنوان یـک طـرح تـولـیـد آلـومینیوم مناسب در جهت ایجـاد سـایت پـالایـش مـورد اسـتفاده هـر چـه بـیشتر قـرار گـرفت . ایـن پـروژه هـا بـرای فـرآیـند کـلسیناسیون از انـرژی بـخـار آب نـیـز بـرای پـالایـش اسـتـفاده نـمودنـد کـه ایــن پـروژه هـا از جـمـله پـروژه هـای الکـتـریـسـیتـه بـریـا نـیاز به انرژی بسیار بالایی دارد . عـملیات تکـمیل سـاختار پـروژه مـورد نـظر در سال 2005 به طور تمام و کمال به پایان خواهد رسید ( Metal Bulletin, 2002 ) .
2-7-8- جامائیکا :
شـرکت  AWAC  و دولـت جـامـائـیکا در حـدود 115 مـیـلیون دلـار را بـرای ایـجـاد طـرح تـولـید آلـومـینا در کـشـور جـامـائیکا و در ایالات کلارنیون سرمایه گذاری نمودند . افـزایـش ظـرفـیـت تـولـید بـه میزان 25 درصد در دستور کار قرار گرفت که این موضوع سـبب رسـیـدن تـولـید بـه بـیش از 1.25 میلیون تن در هر سال شد . دولت جامائیکا یک دوره 28 سـالـه را بـرای تـأمـین مـواد اولـیه ایـن طـرح صنعتی در نظر گرفت که تأثیرات نـفـوذی آن را مـی تـوان در سـال 2003 بطـور خـاص بـر روی این پروژه مورد مشاهده هر چه بیشتر قرار داد . بر طبق پیش بینی های صورت پذیرفته در اثر انجام پذیری طرح مدون شده ، با کاهش 30 درصد عزینه های مربوط به پالایش آلومینا مواجه خواهیم بود ( Alcoa Inc., 2002b ) .
شـرکت هـای آلـومینیوم کـیسر و شـیمیایـی وابـستـه در حـدود 13.7 مـیلیـون دلار بـر روی 65 درصـد از ظـرفیت هـای مـختلف طـرح تـولید آلـومینیوم سـرمایـه گذاری نمودند کـه تـأثیر ایـن سـرمایه گـذاری مـنجر بـه افـزایش ضـریب تـأثیر و رسـیدن ظـرفـیت تولید سـالیانـه بـه 1.65 مـیلیون تن در هر سال گردید . پیش بینی های پوشش داده شده برای پروژه های جدایش یافته از یکدیگر منجر به تکمیل هر 2 بخش پروژه های مزبور گردید که در این راستااز سیستم دوگانه تدمین خوراک ورودی برای تأثیر هر چه بیشتر پروسه از لحاظ عیار بوکسیت استفاده شـد و از ایـن طـریق بـه یک سـیستـم سرمایش جدید برای پـیشرفت هـر چـه بـیشتر مـقداری بـرای پـروژه ها به کار گرفته شد . مجموع هزینه های مـربـوط بـه 2 پـروژه در حـدود 21 مـیلیون دلار تـخمین زده شد که 35 درصد آن توسط 2 شـرکت هـیدرو آلـومـیـنیوم  AS  و گـروه آلـومینیوم و صـنایع شـیمیایی وابسته تأمین گردید ( Kaiser Aluminum & Chemical Corp., 2002 ) ...

 

منابع و مأخذ
- Alcan Inc.,2002,Alcan agreement on consultation process at its Burntisland facility ensures closure on November 30 , 2002 : Montreal , Quebec , Canada,Alcan Inc.press release , November 18,1 p .
- Alcoa Inc.,2002a,Alcoa,BHP Billiton sign letter of intent to explore further opportunities in Suriname: Pittsburgh , PA , Alcoa Inc.press release,October 17,1 p.
- Alcoa Inc.,2002b,Alcoa World Alumina and Chemicals and the Government of Jamaica to invest $115 million to expand Jamalco alumina re . nery Operations : Clarendon , Jamaica ,Alcoa Inc .press release ,April 27,1 p.
- Aluminum . Ch .in Mineral Commodity Summaries,annual.
- Aluminum . Mineral Industry Surveys , monthly .
- Aluminum and bauxite . Ch . in United States Mineral
Resources , Professional Paper 820 , 1973 .

- Aluminum . Ch .in Mineral Facts and Problems,U.S.Bureau
of Mines Bulletin 675 , 1985 .
- Alumina Plants Worldwide , U.S. Bureau of Mines , 1993 .
- American Metal Market,2002,Alcoa,AlintaGas in power accord for W .Australia alumina re . neries : American Metal Market,v.110,no.75-4 , July 5,p.6.
- Bauxite and alumina.Ch.in Mineral Commodity Summaries
annual .
- Bauxite Mines World wide , U.S. Bureau of Mines , 1994 .
CRU . Alumina Monitor ( monthly ) .
- Bittencourt , L.R.M .,Lin , C.L ., Miller , J.D ., 1990.Flotation recovery of high-purity gibbsite concentrates from a Brazilian bauxite In : Advanced Materials -  Application of Mineral and Metallurgical Processing Principles . Society of Mining Engineers of AIME,pp.77 –85.
- Baksa , G ., Vallo,F ., Sitkei , F ., Zoldi , J.,Solymar,K.,1986. Complex causticisation:an e.ective means for the reduction of NaOH losses in an alumina plant . Light Met . TMS ,
Warrendale , 75 –80 .
- Cao , X ., Hu ,Y ., Jiang ,Y.,Li,H.,2001.Flotation mechanism of aluminum - silicate minerals with N – dodecyl – 1 , 3
diaminopropane . Chinese Journal of Nonferrous Metals 11 (4) , 693 –696 (in Chinese) .
- Cooper , Mike , 2002 , SUAL aims to begin Komi project in 2004 : Metal Bulletin , no.8731 ,December 9 , p.4 .
- CRU Alumina Monitor,2002a,Capacity expansions / production : CRU Alumina Monitor , February , p.7 .
- CRU Alumina Monitor , 2002b , Company news : CRU Alumina Monitor , April , p.7 .
- Defense Logistics Agency ,2002,FY 2003 Annual Materials Plan (AMP) revision announced : Fort Belvoir , VA ,Defense Logistics Agency news release , December 23 , 2 p .
- Defense Logistics Agency , 2003 , Inventory of stockpile material R-1:
- Defense Logistics Agency,January 7 , 2 p .

- Feng , Q ., Zhan , G ., Lu , Y ., 1998 .The 90 ’s research and outlook bauxite on impurity removing by mineral processing . Light Metal (4) , 9 –13 (in Chinese) .
- Grubbs , D.K ., 1987 . Reduction of .xed soda losses in the Bayer process by low temperature processing of high silica bauxites . Light Met . TMS , Warrendale , 19 –25 .
- Hall , A.K.,Harrow .eld,J.M.,Hart,R.J.,McCormick,P.G.,1996.
Mechanochemical reaction of DDT with calcium oxide . Envir . Sci . Tech . 30 (12) , 3401 – 3407 .
- Hu , Y.,Liu,X.,Qiu,G.,Huang,S.,2000.Solution chemistry of . Flotation separation on aluminum and silicate in diasporic -bauxite(I) - Crystal structure and . Floatability . Mining and Metallurgical Engineering 20 (2) , 11 –14 (in Chinese) .
- Hu ,Y.,Jiang,H.,Qiu,G.,2001. Solution chemistry of . Flotation separation on aluminum and silicate in diasporic-bauxite.Chinese Journal of Nonferrous Metals11(1),125–130     (in Chinese) .
- Industrial Minerals , 2002a,Alcan to exit European alumina chemicals : Industrial Minerals , no.414 , March , p.8 – 9 .
Industrial Minerals , 2002b ,Ashapura gets abrasive bauxite with Bombay Minerals:Industrial Minerals , no.413 , February , p.14 .
- Industrial Minerals,2002c,Prices:Industrial Minerals , no.423 , December , p.70 .
- Industrial Minerals , 2002d , RHI subsidiaries . le Chapter 11 : Industrial Minerals , no.414 , March , p.74 .
- Interfax Mining &Metals Report,2002a,Russian companies to merge aluminum assets:Interfax Mining &Metals Report , v.11 , issue 49 , December 5 , p.4 – 5 .
- Interfax Mining &Metals Report , 2002b , SUAL opens rail track to Sredne - Timan bauxite mine : Interfax Mining & Metals Report , v.11 , issue September 27 , p.15 – 16 .
- Interfax Mining &Metals Report , 2002c , S . Ural bauxite mines to stop in Dec 2002: Interfax Mining &Metals Report , v.11 , issue 3 , January11 – 17 , p.13 .
- Jiang , H .,Hu,Y.,Qin,W.,Wang,Y.,Wang,D.,2001.Mechanism of . Flotation for diaspore and aluminum - silicate minerals with alkyl - amine collectors.Chinese Journal of Nonferrous Metals 11 (4) 688 – 692 (in Chinese) .
- Juhasz , A.Z ., Opoczky , L ., 1990.Mechanical Activation of Minerals by Grinding . Ellis Horwood , Chichester , UK .
- Kaiser Aluminum &Chemical Corp.,2002,Kaiser Aluminum board approves capital investment project at Jamaican alumina re . nery : Houston , TX .
- Kaiser Aluminum &Chemical Corp . press release  , September 4 , 1 p .
- Kaiser Aluminum &Chemical Corp.,2003,Form 10 – K 2002 : Securities and Exchange Commission , 107 p .
- Li , H.,Hu,Y.,Jiang,Y.,Wang,D.,2001.Interaction mechanism
between modi.ed starches and aluminum-silicate minerals . Chinese Journal of Nonferrous Metals 11 (4) , 697 – 701    (in Chinese) .
- Liang,A.,Li,T.,1982.Discussion on reasonable technology . owsheet of bauxite processing . Light Metal (11) , 1 –6      (in Chinese) .
- Lu , Y ., Zhang ,G.,Feng,Q.,Ou,L.,2002.A novel collector RL for . Flotation of bauxite [ J ] . Journal of Central South University of Technology 9 (1) , 21 – 24 (English edition) .
- Luo , Z ., Hu , Y ., Wang , Y ., Qiu , G ., 2001 .Mechanism of
Dispersion and aggregation in reverse.Flotation for bauxite . Chinese Journal of Nonferrous Metals 11 (4) , 680 – 683  (in Chinese) .
- McCormick , P.G ., 1995.Application o mechanical alloying to chemical re . ning . Mater . Trans . JIM 36 , 161 – 169 .
- Metal Bulletin , 2002 , Glencore powers up at Aughinish : Metal Bulletin , no.8690 , July 11,p.12 .
- Mining Journal , 2002a , CVRD alumina reshuf . e : Mining Journal , v.339 , no.8692 , July 5 , p.1 , 4 .
- Mining Journal , 2002b , Jajarm plant in production:Mining Journal , v.339 , no.8705 , November 4 , p.238 .
- Mining Journal , 2002c , Pechiney ’s Lam Dong feasibility : Mining Journal , v.338 , no.8685 , May 17 , p.363 .
- Norsk Hydro ASA , 2003 , Annual report 2002 : Oslo , Norway , Norsk Hydro ASA , 140 p .
- O , Connor,D.J.,1988.Alumina extraction from non-bauxitic materi - als . Aluminium - Verlag GmbH , D € u usseldorf .
- Pawlek , F ., Kheiri , M.J ., Kammel , R ., 1992.The leaching of bauxite during mechano- chemical treatment . Light Met . TMS , Warren – dale , 91 –95 .
- Pechiney , 2002 , Pechiney develops its specialty alumina business in Europe : Paris,France,Pechiney press release , February 4,1 p .
- Platts Metals Week,2002a,CVRD purchase of Alunorte part of consolidation strategy: Platts Metals Week , v.73 , no.27 , July 8 , p.6 – 7  .
- Platts Metals Week,2002b,Hydro ’s VAW buy to .Fill rolling gap , boost extrusions : Platts Metals Week , v.73 , no.2 , January 14 , p.1,5 – 6 .
- Platts Metals Week , 2002c , Shareholders approve WMC demerger : Platts Metals Week , v.73 ,no.48,December 2,p.4.
- Plunkert , P.A ., 2003 ,Bauxite and alumina:U.S.Geological Survey Mineral commodity Summaries 2003 , p.32 – 33 .
- Primary Aluminum Plants Worldwide , 1998 .
- Russell , Alison , 1999 , Bauxite & alumina a guide to    non – metallurgical  uses and markets : Surrey , United Kingdom , Metal Bulletin plc , 112 p .
- Santana , A.N ., Peres,A.E.C.,2001.Technical note-Reverse magnesite . Flotation .Minerals Engineering 14 (1),107 –111.
- U.S.Trade in Bauxite and Alumina . Mineral Industry
Surveys , quarterly .
- Whittington , B.I .,1996.Quanti .cation and characterization                              o hydrogarnet and cancrinite present in desilication product ( DSP ) by powder X - ray di . raction . In : Fourth
International Alumina quality Workshop,Darwin,p.414-  424.
- World Bauxite Resources , Professional Paper 1076 – B  ,   1986 .
- World Nonbauxite Aluminum Resources Alunite ,
Professional Paper 1076 – A , 1978 .
- World Nonbauxite Aluminum Resources Excluding Alunite , Professional Paper 1076 – C , 1990 .
- Zhang , G ., Lu , Y .,Ou,L.,Feng,Q.,2001.A new collector RL for . Flotation of bauxite . Chinese Journal of Nonferrous Metals 11 (4) , 712 – 715 (in Chinese) .
- Zoldi , J ., Solymar , K ., Zambo , J ., Jonas , K ., 1987. Iron hydrogarnets in the Bayer process . Light Met . TMS , Warrendale , 105 –111 .
منابع اینترنتی
- Alumina Limited , 2003 ,Company pro .le,accessed August 13 , 2003 , at URL http://www.aluminalimited.com/index.php?s=about&ss=intro&p =  company  _  pro . le .
- ANH Refractories Co ., 2002 ( July 22 ) , Harbison – Walker  Refractories , North American refractories , and A.P. Green refractories to relocate corporate headquarters , accessed September 9 , 2003 , at URL http://205.137.187.5/aboutus/press.pdf .
- Browns.eld Recovery Corporation,2002 (June 19),St . Croix Renaissance Group announces acquisition of former St .Croix Alumina site , accessed September 8,2003,at URL http://www.browns.eld-recovery.com/stcroix _ press6–02. htm .

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir