توضیحات

 طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك word دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز سی پرو ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك word :

طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك word

دانلود گزارش سمینار کارشناسی ارشد با موضوع:

طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك word

در 133 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc + به همراه فایل pdf

فصل

مقدمه

معماری نتیجه مجموعه ای از تصمیمات فنی و حرفه می باشد.معماری نرم افزار با ایجاد تجریـدهای سـطح بـا بـا پیچیدگی و گستردگی سیستمهای نرم افزاری بـزرگ مقابلـه مـی كنـد. اغلـب سیـستمهای نـرم افـزاری دارای سازماندهی معماری مشابهی می باشند . سبكهای معمـاری روشـی بـرای اسـتفاده از تـشابهات بـین معمـاری هـای گوناگون می باشد.در این قسمت مروری كوتاه بر سبك و معماری نرم افزار در فرایندهای طراحی نرم افـزار خـواهیم داشت .

طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك word
فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

مقدمه-----------------------------------------------

- روشهای استفاده ا ز تجریدهای سطح با------------------------

- سبك در طراحی معماری نرم افزار-----------------------------

- ساختار این گزارش --------------------------------------

فصل دوم : مفهوم معماری نرم افزار

مقدمه-----------------------------------------------

- معماری نرم افزار-----------------------------------------

- تعاریف معماری نرم افزار -----------------------------------

- اهمیت معماری نرم افزار-----------------------------------

- اجزا معماری نرم افزار-------------------------------------

-- مولفه ها ----------------------------------------------

-- رابطها------------------------------------------------

-- واسطها-----------------------------------------------

-- پیكربندی ها-------------------------------------------

- تصمیمات معماری----------------------------------------

2-6 چرخه كاری معماری نرم افزار-------------------------------- 9

2-7 فرایند طراحی معماری نرم افزار------------------------------ 9

2-8 وظیفه مندی و ویژگی های كیفی و ارتباط آنها با معماری--------------

2-8-1 معماری و وظیفه مندی------------------------------------

2-8-2 معماری و ویژگی های كیفی -------------------------------- 12

- سناریوهای ویژگی های كیفی ------------------------------ 13

-- Availability Scenario (مثال)---------------------------- 15

- تاكتیكها-------------------------------------------- 16

- زبانهای توصیف معماری---------------------------------- 17

2- 12 --------------------------------Architecture Drivers 18

2-13 ------------------------------Software Product Lines 19

- Architecure views 19

- ----------------------------- Architecture Documents 20

2-16 ------------------------------Architecture Blueprints 20

2-17 تحلیل و ارزیابی معماری نرم افزار----------------------------21

فصل سوم : توسعه مبتنی بر مولفه

مقدمه----------------------------------------------23

توسعه مبتنی بر مولفه-----------------------------------23

مهندسی نرم افزار مبتنی بر مولفه---------------------------25

چالشهای ---------------------------------------CBSE25

تعاریف مختلف مولفه-------------------------------------28

مشكت مربوط به ---------------------------------CBSE32

اشیا و مولفه ها-----------------------------------------32

واسطها----------------------------------------------34

قراردادها---------------------------------------------35

----------------------------------------Framework37

ارتباط بین مفاهیم---------------------------------------39

چارچوب ها و مؤلفه ها-------------------------------------39

چارچوب ها و قراردادها------------------------------------40

چارچوب ها و الگوها--------------------------------------39

نتیجه گیری--------------------------------------------41

معماری نرم افزار و مولفه ها----------------------------------41

معماری سیستم های مبتنی بر مؤلفه----------------------------42

توسعه معماری گرای مولفه-----------------------------------

توسعه معماری مولفه گرا------------------------------------

تكنیكهای تعمیر عدم انطباق واسطها----------------------------46

تكنیكهای تشخیص عدم انطباق واسطها--------------------------47

تكنیكهای اجتناب از عدم انطباق واسطها-------------------------48

نتیجه گیری---------------------------------------------50

فصل چهارم : سبكها و الگوهای معماری نرم افزار

مقدمه------------------------------------------------- 53

- سبك چیست؟-------------------------------------------- 53

- ساختار سبك -------------------------------------------- 53

- تعاریف ارائه شده برای سبك معماری----------------------------- 54

- طبقه بندی سبك های معماری---------------------------------

معماری جریان داده -----------------------------(Data – Flow)

---------------------------------------------Pipe&Filter 67

مزایا سبك -------------------------------------pipe&filter 72

معایب سبك ------------------------------------pipe&filter 72

----------------------------------------Batch Sequential 73

راندن و كشیدن داده---------------------------------------- 74

Pipe&Filter در مقایسه با ---------------------Batch Sequential 76

----------------------------------- Process Control Loops

4-6 معماری ماشین مجازی -----------------------(Virtual Machine)

-- مقایسه interpretor و ----------------------------rule based 80

- معماری فراخوانی و بازگشت ---------------------(Call & Return) 81

4-7-1 سبك برنامه اصلی و زیر روال ----(Main–program–and–subroutine) 83

-- سبك شی گرایی یا تجرید انواع داده(------------(Abstract-data-type 84

--- مزایا ------------------------------------object oriented 85

--- معایب ------------------------------------object oriented 86

- سبك یه ای ------------------------------------(Layerd) 86

-- مزایا سبك ---------------------------------------layered 89

-- معایب سبك --------------------------------------layered 90

--- ------------------------------------------ Master/Slave 90

--- ------------------------------------------Client/Server 91

-- نكاتی در مورد استراتژی های كنترل خطا------------------------- 94

-- معماری ------------------------------------------Tiered 95

--- طراحی معماری -----------------------Two Tier Client Server 95

--- طراحی معماری ----------------------Three Tier Client Server 95

-- مقایسه Main Program and Subroutine و ------Object Oriented 96

- -------------------------------Independent Components 97

-- مزایا--------------------------------------------------

4-9-2 معایب------------------------------------------------- 99

-- مقایسه implicit invocation و --------------explicit invocation 100

- ----------------------------------------Data centered

-- مقایسه سبك های repository و ------------------BlackBoard 104

- تاریخچه ای از الگوها(------------------------------(Patterns 105

-- الگوها : الگو چیست ؟-------------------------------------- 106

تعاریفی از الگو------------------------------------------- 106

مثال : -----------------------------Model-View-Controller 107

ویژگی الگوهای معماری نرم افزار-------------------------------- 108

سبك و الگو--------------------------------------------- 110

نتیجه گیری---------------------------------------------- 111

فصل پنجم: طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك word

مقدمه------------------------------------------------- 113

- --------------------------Attribute-Driven Design (ADD) 113

- امكانات سبكهای معماری در طراحی معماری------------------------ 114

- مساله : طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك wordهای معماری------------- 115

-- ویژگی های سبك ---------------------------------------- 115

-- جنبه های مختلف سبك در معماری----------------------------- 115

-- ابعاد تشكیل دهنده سبك ----------------------------------- 116

-- سبكهای معماری در طراحی معماری نرم افزار---------------------- 116

- نتیجه گیری-------------------------------------------- 117

فصل ششم: نتیجه گیری

- مروری گزارش------------------------------------------------- 119

- نتایج حاصل -------------------------------------------------- 119

- طرح مساله--------------------------------------------------- 120

- کار آینده---------------------------------------------------- 120

مراجع و منابع----------------------------------------------------- 122

طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك word
فهرست شكلها

- واسطهای مولفه---------------------------------------------

- پیكربندی مولفه ها-------------------------------------------

- چرخه كاری معماری نرم افزار------------------------------------

- فرایند طراحی معماری نرم افزار---------------------------------- 10

- ابعاد ساماندهی تصمیمات معماری---------------------------------

- ------------------------------------- Availability Scenario 15

- نمونه سناریوی -----------------------------------availability 15

- تاكتیكهای معماری------------------------------------------ 17

- ارتباط مفاهیم در توسعه مبتنی بر مولفه--------------------------- 39

- مدل حل------------------------------------------------ 50

- دیاگرام activity سبك -----------------------------DataFlow

- دیاگرام activity سبك -----------------------------DataFlow

- مسیر دهی داده به دو زیر پردازش-------------------------------

- مثالی از سبك ----------------------------------DataFlow 68

- سبك ----------------------------------------pipe&filter 68

- استفاده از كارتهای CRC برای نشان دادن سبك -----------pipe&filter 68

- نمونه هایی از سبك -------------------------------pipe&filter 69

- الگوهای جریان داده---------------------------------------- 70

- نمونه هایی از سبك -------------------------------pipe&filter 71

- نحوه بستن اجزا سبك -----------------------------pipe& filter 71

- ------------------------------------------Push Pipeline 74

- -------------------------------------------Pull Pipeline 75

- --------------------------------Mixed Push-Pull Pipeline 75

- -------------------------------Pipeline with Active Filters 76

- خصه ای از سبك ---------------------------------Dataflow

- ----------------------------------- -------- Interpretor 78

- ----------------------------------------virtual machine 79

- نمونه ای از ------------------------------------interpretor 80

- خصه ای از سبك--------------------------- virtual machine 80

- ------------------------------------ hierarchical layers 82

- سبك -------------------------- Main–program–and–subroutine 83

- خصه ای از سبك ---------------Main–program–and–subroutine 84

- سبك ------------------------------------object oriented 84

- سبك -------------------------------------object oriented 85

- سبك -------------------------------------object oriented 85

- سبك -------------------------------------------Layered 87

- جنبه های مختلف سبك -------------------------------layered 89

- مدل یه ای ------------------------------------------OSI 89

- -------------------------------------------Master/Slave 90

- -------------------------------------------Client/Server 91

- ------------------------------------------------Broker 92

- ------------------------------------------Peer- 2 – Peer 93

- -------------------------------------------Client/Server 94

- خصه ای از ----------------------------------Server/Client 94

- ----------------------------------Two Tier Client Server 95

- ---------------------------------Three Tier Client Server 96

- ---------------------------------Multi Tier Client Server 96

- سبك -------------------------------------Data Centered

- استفاده از كارتهای CRC برای نمایش سبك -------------blackboard 103

- خصه ای از --------------------------------DataCentered 103

- الگوی -------------------------------------------MVC 108

طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك word
فهرست جداول

- طبقه بندی سبك های معماری-----------------------------------

- مقایسه سبكهای ------------------------------------dataflow

طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك word
فهرست شكلها

- واسطهای مولفه - پیكربندی مولفه ها

- چرخه كاری معماری نرم افزار - فرایند طراحی معماری نرم افزار

2- 5 ابعاد ساماندهی تصمیمات معماری

- Availability Scenario

- نمونه سناریوی availability

- تاكتیكهای معماری

- ارتباط مفاهیم در توسعه مبتنی بر مولفه

- مدل حل

- دیاگرام activity سبك DataFlow

- دیاگرام activity سبك DataFlow

- مسیر دهی داده به دو زیر پردازش

- مثالی از سبك DataFlow

- سبك pipe&filter

- استفاده از كارتهای CRC برای نشان دادن سبك pipe&filter

- نمونه هایی از سبك pipe&filter

- الگوهای جریان داده

4-9 نمونه هایی از سبك pipe&filter

- نحوه بستن اجزا سبك pipe& filter

- A Push Pipeline with an Active Source

- A Pull Pipeline with an Active Sink

- A Mixed Push_Pull PipeLine with Pasive Source and Sink

- A Pipeline with Active Filters and Synchronizing Buffering Pipes

- خصه ای از سبك Dataflow

- interpretor

- virtual machine

- نمونه ای از interpretor

- خصه ای از سبكvirtual machine

- hierarchical layers

- سبك Main–program–and–subroutine

- خصه ای از سبك Main–program–and–subroutine

- سبك object oriented

- سبك object oriented

- سبك object oriented

- سبك Layered

- جنبه های مختلف سبك layered

- مدل یه ای OSI

- Master/Slave

- Client/Server

- Broker

- Peer - 2 – Peer

- Client/Server

- خصه ای از Server/Client

- Two Tier Client Server

- Three Tier Client Server

- Multi Tier Client Server

- سبك Data Centered

- استفاده از كارتهای CRC برای نمایش سبك blackboard

- خصه ای از DataCentered

- الگوی MVC

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك با word, پروژه word طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك, دانلود سورس طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك با word, سیستم طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك با word, مدیریت طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك به زبان word, طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك با word, پروژه دانشجویی طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك, طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك به زبان word, طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك در word, سیستم طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك تحت word, دانلود پروژه طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك, سورس پروژه طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك به زبان word, طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك, طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك به زبان فایل ورد (word), طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك در فایل ورد (word), سیستم طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك با word, پروژه طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبك به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir