توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هر یک از مراحل چرخه عمر دارای 164 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هر یک از مراحل چرخه عمر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هر یک از مراحل چرخه عمر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هر یک از مراحل چرخه عمر :

بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هر یک از مراحل چرخه عمر

چكیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول : كلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1تاریخچه مطالعاتی 5
3-1 بیان مسئله: 6
5-1فرضیه های تحقیق 9
6-1اهداف تحقیق 9
1-6-1 اهداف علمی : 9
2-6-1اهداف کاربردی : 10
7-1اهمیت و ضرورت تحقیق 11
8-1حدود مطالعاتی 12
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 12

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 12
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 12
9-1تعریف واژه های تحقیق 12
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 15
2-2بخش اول: ساختار مالکیت وتئوری ها 16
1-2-2 ساختار مالکیت: 16
2-2-2 حاکمیت شرکتی 17
3-2 سرمایه گذاران نهادی 20
1-3-2 دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی 22

2-3-2 میزان مالکیت نهادی 22
3-3-2 مالکیت نهادی وحاکمیت شرکتی 23
4-3-2 اهداف مالکان نهادی در شرکتها 27

5-3-2 نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی 29
6-3-2 سرمایه گذاران نهادی وافشای اطلاعات 30
7-3-2 طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی 31
8-3-2 فرضیات موجود درخصوص سرمایه گذاران نهادی 32
4-2 چارچوب نظری حاکمیت شرکتی 33
1-4-2 تئوری نمایندگی 34
2-4-2 تئوری هزینه معاملات 36
3-4-2 تئوری ذینفعان 37
4-4-2 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی 39
5-4-2 تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی 39
5-2 تئوری چرخه عمر شرکت 40
1-5-2 نحوه طبقه بندی شرکت ها به مراحل چرخه عمر 48

6-2بخش دوم :ارزش شرکت 49
1-6-2 نسبت Q توبین 49
2-6-2 معایب نسبت Q توبین: 52
3-6-2 مزایای نسبت Qتوبین: 53
7-2 پیشینه تحقیق 53
1-7-2تحقیقات در خارج از کشور 53
2-7-2 تحقیقات در کشور ایران 56
فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 60

2-3 روش تحقیق 60
3-3 جامعه مطلعاتی ونمونه آماری 61
4-3 ویژگی های نمونه آماری وروش نمونه گیری 61
5-3مدل تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش 62
1-5-3متغیر وابسته: 62
2-5-3متغیر مستقل: 63
3-5-3متغیرهای کنترل: 63
4-5-3متغیر تعدیلی: 63
6-3فرضیه های تحقیق 64
7-3 قلمرو تحقیق 64
1-7-3 قلمرو مکانی تحقیق 64
2-7-3 قلمرو زمانی تحقیق 64
3-7-3 قلمرو موضوعی تحقیق 65
8-3 روش وابزار گردآوری اطلاعات 65
9-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 65
10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 67
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 70
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 71
3-4 روش آزمون فرضیه های تحقیق 72
1-3-4- بررسی اعتبار مدل 73
4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته : 74
5-4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هر فرضیه به شرح زیر بیان می شود : 74
1-5-4 فرضیه اصلی اول : بین سطح سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت رابطه مثبت وجود دارد. 74
1-1-5-4فرضیه فرعی اول : بین سطح سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله رشد رابطه مثبت وجود دارد. 78
2-1-5-4فرضیه فرعی دوم : بین سطح سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله بلوغ رابطه مثبت وجود دارد. 82
3-1-5-4فرضیه فرعی سوم : بین سطح سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله افول رابطه مثبت وجود دارد. 85

2-5-4 فرضیه اصلی دوم : بین تمرکز سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد. 89
1-2-5-4فرضیه فرعی اول : بین تمرکز سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله رشد رابطه منفی وجود دارد. 92
2-2-5-4فرضیه فرعی دوم: بین تمرکز سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله بلوغ رابطه منفی وجود دارد. 97
3-2-5-4فرضیه فرعی سوم : بین تمرکز سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله افول رابطه منفی وجود دارد. 101
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 107
2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها 107
1-2-5 بررسی فرضیه اصلی اول: 107
2-2-5 بررسی فرضیه اصلی دوم: 109
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 111
4- 5 پیشنهادهای تحقیق : 112
2-4-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 112
5-5- محدودیت های تحقیق 113
پیوست ها
خروجی نرم افزار 115
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 140
منابع لاتین: 142
منابع اینتر نتی: 144
چکیده لاتین 145

جدول شماره(1-1)تاریخچه تحقیق 5
جدول شماره(2-1)مطالعات خارجی 6
جدول شماره(1-2) ویژگی های سازمان در چهار مرحله از چرخه حیات 42
جدول شماره( 2-2):مدل چرخه عمر شرکت 49
جدول شماره (1-4) : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 71
جدول (2-4) نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته (آزمون کولموگروف اسمیرنف) 74
جدول شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون میان متغیر های سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت 75
جدول شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 75
جدول ه شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 76
جدول شماره (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون میان متغیر های سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله رشد 78
جدول شماره (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 79
جدول شماره (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 80
جدول شماره (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون میان متغیر های سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت 82
جدول شماره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 83
جدول شماره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 83
جدول شماره (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- وات

سون میان متغیرهای سطح سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مرحله افول 85
جدول شماره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 86
جدول شماره (14-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 87
جدول شماره (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون میان متغیرهای تمرکزسرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت 89
جدول شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 90
جدول شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 91
جدول شماره (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون میان متغیرهای سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت 93
جدول شماره (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 94
جدول شماره (21-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون میان متغیر های سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت 97
جدول شماره (22-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 98
جدول شماره (23-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 99

جدول شماره (24-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون میان متغیر های سرمایه 101
جدول شماره (25-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 102

نمودارشماره (1-2):رابطه بین قابلیت كنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری 41
نمودار شماره (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 77
نمودار شماره (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 81
نمودار شماره (3-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 84
نمودار شماره (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 88

نمودار شماره (5-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 92
نمودار شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 96
نمودار شماره (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 100
نمودار شماره (8-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 104

چكیده:


مقدمه:
كلیات تحقیق

1-1 مقدمه
یکی از موضوعات مهم واساسی در تعیین ارزش شرکت ها ساختار مالکیت آنها می باشد.ساختار مالکیت عبارت است از یک معیار سنجش برای مالکیت متمرکز ،عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان بزرگی سهامداران تعریف شده است. ترکیب سهامداران شرکت های مختلف متفاوت است بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقوقی قراردارد این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً بر اطلاعات در دسترس عموم همانند صورت های مالی منتشره اتکا می کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران حرفه ای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول اطلاعات داخلی با ارزشی درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری وسرمایه گذاری های بلند مدت شرکت ،از طریق ارتباط مستقیم با مدیریت شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد.
سهامداران نهادی شخصیت یا موسسه ای هستند که به خرید وفروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازند: مانند بانک های دولتی وخصوصی ،صندوق های بازنشستگی ،شرکت های بیمه وسازمان تأمین اجتماعی صندوق ها وشرکت های سرمایه گذاری ،بنیادها ونهادها که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کنند .از این رو، سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه سهامداران شركتهای سهامی عام شده اند این سهامداران دارای توان بالقوه تاثیرگذاری برفعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت وبه طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشند.که در این صورت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند بسیار با اهمیت باشد.
در ایران در باب رابطه بین سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت تحقیقات بسیاری صورت گرفته است امادر هیچکدام از این تحقیقات این رابطه در مراحل مختلف چرخه عمر مورد بررسی قرار نگرفته است.

تئوری چرخه عمر عنوان می دارد که شرکت ها وصنایع همانند موجودات زنده روزی متولد می شوند(مرحله ایجاد) ،رشد می کنند(مرحله رشد)،بالغ می شوند(مرحله بلوغ) ومیمیرند(مرحله افول) شرکت ها نیز چنین مراحلی را طی می کنند ودر هریک از این مراحل مختلف دارای قابلیت های متفاوت از لحاظ انعطاف پذیری ،وکنترل می باشند و رفتارهای متفاوتی در زمینه فروش،سرمایه گذاری وتقسیم سود دارند.
این مطالعه به بررسی رابطه بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی با ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه

عمر پرداخته وانتظار می رود این را بطه در هریک از مراحل پیش گفته متفاوت باشد.
اما اهمیت تحقیق در چیست وچرا به مطالعه در مورد آن می پردازیم ؟ تا کنون تحقیقات متعددی در زمینه مربوط بودن ساختار مالکیت و ارزش شرکت صورت پذیرفته است لیکن در هیچکدام از این تحقیقات تأثیر چرخه عمر به عنوان متغیر تعدیلی بر ارزش شرکت مورد توجه قرار نگرفته است در حقیقت هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد.با توجه به کشف رابطه فوق این تحقیق می تواند به عنوان چراغی فراروی سرمایه گذاران قرار گرفته ونمایانگر این موضوع باشدکه یک سرمایه گذار با در نظر گرفتن سطوح مختلف عمر سازمان وهمچنین میزان سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در یک زمان مناسب سرمایه گذاری خود را انجام داده واز مزایای سهام خریداری شده بهره مند گردد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir