توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی دارای 220 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی

فصل اول : کلیات تحقیق
الف): بیان مسئله و تعریف آن
ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
ج)  : هدف پژوهش
د)  : پرسش اصلی پژوهش
ه)  : فرضیه های تحقیق
و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها
ح)  : حدود و قلمرو پژوهش
ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق
ی)  : سازماندهی پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری
گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه
الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه
الف - 1: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )
الف-2- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیكال)
ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه
ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی
ب-2-: دولت و روند توسعه  در كشور ای پیرامون
گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم
الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی
ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری
الف : اطلاعات
الف -1 : ضرورت اطلاعات :
الف -2 : ارزش اطلاعات :
الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات
الف -4 :سازماندهی اطلاعات:
الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات
الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
ب  : فن آوری اطلاعات
ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:
ب-1-1- :كامپیوتر
ب-1-2- : شبكه های ارتباطی
ب-1-3- : معلومات خاص
ج : وظایف فن آوری اطلاعات
ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات 
گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الكترونیك
مقدمه:
تعاریف و مفاهیم دولت الكترونیك
فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
الف :  تاریخچه
الف-1-  : موج اول: عصر كشاورزی
الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت
الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی
گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
الف :ارتباطات و توسعه
ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
ب-3- : اینترنت
ب-3-1- : کارکردهای اینترنت
ب-3-2- : خدمات اینترنت
ب-3-3- : اینترنت و توسعه

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت
ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت
ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت
ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت
گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات
الف : توسعه فناوری اطلاعات
الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید
الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها
گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
الف-2- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
الف-3-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
  الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری

ب :  چالش های كشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیICT
الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT
الف -2- :  توسعه كاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تكفایك )
الف-3- : توسعه كاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تكفادو ) 
ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران
ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران
ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران
ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران
ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-5- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی
ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف-1- : گروه تشكیلات 
الف-2- : گروه بودجه
الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع
گفتار سوم :  انجمن شركت های انفورماتیك ایران
مقدمه
الف   : اهداف
الف -1- : همكاری با دولت
الف-2- : همكاری‌های خارجی
ب    : اركان انجمن
ب-1- : اهم فعالیت كمیته‌های انجمن
ب-1-1- : كمیته نرم‌افزار

ب-1-2- : كمیته سخت افزار
ب -1-3- : كمیته اینترنت
ب-1-4- : كمیته رفاه صنفی
ب-1-5- : كمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
ب-1-6- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  )
ب-1-7- : كمیته حل اختلاف
فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران
گفتاراول: دولت الکترونیک
الف : دولت الكترونیك
الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک
الف-2- : اهداف دولت الكترونیك
الف-3- : الزامات دولت الكترونیك
الف-4- : پشنیازهای دولت الكترونیك
الف-5- : ساختار دولت الكترونیك
الف-6- : كاربردها  و رویكردهای دولت الكترونیك

ب : جنبه های مختلف  دولت الكترونیك
ب-1- : دولت الكترونیك  از دید  شهروندان
ب-2- : دولت الكترونیكی از دید بخش دادو ستد
ب-3- : دولت الكترونیك از دید دولت
ج :مدلهای ارزیابی دولت الكترونیكی
ج-1- :  مدلی برای ارزیابی دولت الكترونیكی در كشورها
ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الكترونیك
ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الكترونیكی
د-: مراحل پیاده سازی دولت الكترونیكی
د-1- : پیاده‌سازی موفق دولت الكترونیك گفتار دوم
ه : معایب و چالش های استقرار دولت الكترو نیكی
گفتار دوم
الف : دولت الكترونیك در ایران
 الف-1- :  چشم انداز دولت الكترونیكی درایران
 الف-2- :  نیاز های كشور درزمینه پیاده سازی دولت الكترونیكی در ایران

 الف-3- : اهداف دولت الكترونیكی درایران
 الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الكترونیكی درایران
گفتار سوم:تحقق دولت الكترونیكی در ایران
الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی
ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و كد پستی
د : سازكارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
ه : آموزش كاركنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات
فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
گفتاراول : تجارت الكترونیكی
الف : تجارت الكترونیكی چیست
الف-1- : قدمت تجارت الكترونیكی
الف-2- : تجارت الكترونیكی در جهان امروز
ب :مزایای استفاده از تجارت الكترونیكی
ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

ب-2- : حذف نسبی واسطه ها
ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید كنندگان
ب-4- : سفارشی كردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
گفتار دوم :
الف: مدل‌های گوناگون تجارت الكترونیكی
 الف-1- : مدل B2B
 الف-2- : مدل‌های B2C وC2B
   الف-3- : مدل C2C
  الف-4- : مدل‌های در ارتباط با دولت
ب :منظرهای  تجارت الكترونیكی
  ب-1- : حجم مبادلات الكترونیكی و سرعت گسترش آن
  ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الكترونیكی
  ب-3-: تجریه كشورها در زمینه سیاست تجارت الكترونیكی
  ب-3-1- : اتحادیه اروپایی
 ب-3-2- : كشورهای آسه آن
ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الكترونیكی در كشور
ج-1- : منافع
ج-2- : هزینه‌ها
د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الكترونیكی در كشور
ه : رویكرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الكترونیكی
گفتار سوم :
الف : بانكدای‌ الكترونیك
ب   : بانكداری‌ الكترونیك‌ در ایران‌
ب-1- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانكی‌ در ایران
ب-2- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانكی‌ در ایران
ب-3- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانكی‌ در ایران‌
ج   :مركز شتاب
ج-1- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب
ج-2- : شكل‌گیری‌ شبكه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
ج-3- : مزایای‌ شبكه‌ شتاب
ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار
د    :   نشر الكترونیكی
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منابع وماخذ

 

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مكانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده كه بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعكاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شكوفایی اقتصادی فراهم آورده كه با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفكرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تكوین توسعه ملی را فراهم آورده كه با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود كه در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادی ومعنوی كه در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود كشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم كند
ثانیاً اقداماتی كه دولت در زمینه توسعه شبكه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الكترونیكی انجام داده است بصورت كار بردی بررسی شود
ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الكترونیكی منجر به تشكیل سازمان های نوین شده كه با اشكال سنتی متفاوت است لذا تكنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق كشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی استبخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی

كتب فارسی:

1-اندرو نیسنت ، نظریه های  دولت،ترجمه  دكتر حسین بشریه ، نشر نی ، 1376 .
2-ادیل برتو،ال سگورا،راهنمای ارزیابی سیستم های اطلاعاتی ،مدیریت موسسه های صنعتی ،ترجمه : مدیریت بهر ه وری بنیاد مستضعفان و جانبازان ، تهران :انتشاارت بنیاد مستضعفان و جانبازان، 1374.
3-استوور-ویلیام جیمز ،تكنولوژی اطلاعات  در جهان سوم،ترجمه، رضا نجف بیگی و اصغر صرافی زاده ،تهران ، مركز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،1375.
4-آشوری ،داریوش ، ماو مدرنیت ، تهران ، موسسه فرهنگی صراط ، 1376،
5-اورس،تیلمان ، ماهیت دولت در جهان سوم ، ترجمه بهروز توانمند تهران ،  انتشارات آگاه -1362.
6-بشیریه ، حسین ،. جامعه شناسی سیاسی ،نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی ،تهران ، نشر نی-1374.
7-بشیریه ،حسین ، دولت عقل ،تهران :موسسه نشر علوم نوین ،1374.
8-بدیع،-برتران ،توسعه سیاسی ،ترجمه احمد نقیب زاده ، تهران ،نشر قومس ، 1376.
9-بدیع برتران ،وبیرون بوم ،پیر ،جامعه شناسی دولت ،ترجمه احمد نقیب زاده ،تهران:انتشارات باز-
10-بهان ، كیت و دیانا هولم، رانزته-1375، آشنایی با تكنولوژی اطلاعات ، ترجمه " مجید آذرخش و جعفر مهرداد ،انتشارات سمت ، 1379 .
11-بهشتیان مهدی و حسین ابوالحسنی،سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تهران: انتشارات پردیس،1379 .
12-تودارو ،مایكل ، توسعه اقتصادی در جهان سوم ،ترجمه غلامعلی فر جانری ،چاپ دوم ،تهران ،سازمان برنامه و بودجه -1366 .
13-چمپی ،جیمز و نیتین نوریا ، با شتاب به پیش ،ترجمه : محمود طلوع مكانیك ، تهران :انتشارات رسا -1377.
14-چیلكوت،رونالد ، نظریات توسعه و توسعه  نیافتگی ،ترجمه احمد ساعی ،تهران، نشر علوم نوین ، 1375.
15-حاجی یوسفی ، امیر محمد ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادی در ایران ، تهران ، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی ، 1378 .
16-دفت، ریچارد آل، تئوری و طراحی ساختار  ،ترجمه ،علی پارسائیان و محمد اعرابی ، تهران ،دفتر پژوهش های فرهنگی ، ج 2 ، 1377 .
17- دراكر، پیتر اف، چالش های مدیریت در سده 21 ، ترجمه ،محمود طلوع ، تهران:موسسه خدمات فرهنگی رسا ،1378 .
18-روكس ،بروف،رایان ، نظریات توسعه نیافتگی ، ترجمه محمد هاشمی گیلانی ، تهران ، نشر سفیر ، 1369 .
19-ساعـــــــی ، احمد ، مسائل سیاسی ،اقتصادی جهان سوم ، تهران: انتشارات سمت ،1377.
20-سریع القلم ،محمود.، توسعه جهان سوم نظام بین الملل ،چاپ سوم ،تهران :نشر سفیر، 1375.
21-سیف زاد ،سید حسین ، نوسازی ودگر گونی سیاسی ،چاپ دوم ،تهران: نشر قومس ، 1373 .
22-علیجانی ،علی اكبر ، مشاركت سیاسی ،تهران:  نشر سفیر ، 1377 .
23-غلامزاده-احمد و داود میعادی-سماپل:زبان مشترك و بستر اطلاعاتی ، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)-ج3، 1377.
24-قاضی ، ابوالفضل ، گفتار ها ی در حقوق عمومی ،تهران : نشر دادگستر ، 1375.
25-قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ،اجتمای ،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( 88-1384)-ایران ،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور،معاونت امور اداری ،مالی ومنابع انسانی مدارك علمی ،1384.
26-قوام ،عبدلعلی ، نقد نظریهای نوسازی وتوسعه سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، 1374 .
27-كشتكار ملكی ، حبیب ا... ، كاربرد  كامپیوتر  در مدیریت و حسابداری، تهران ،  انتشارات سمت ، 1379 .
28-كل،جی ای ، تئوریها و فرایند مدیریت ، ترجمه : سهراب خلیلی شورینی ، انتشارات مركز آموزش  مدیریت دولتی ، تهران ، 1376 .
29-مور،برینگتون ،ریشه های اجتماعی دیكتاتوری و دموكراسی ،ترجمه حسین بشیریه –تهران : شركت سهامی انتشار، 1369.
30-نیرا چاندوك، جامعه مدنی و  دولت ، ترجمه فریدون  فاطمی ، وحید بزرگی ، تهران:نشر مركز ، 1377 .
31-نراقی ، یوسف، توسعه وتوسعه نیافتگی،تهران: ،شركت سهامی انتشار، 1370 .
32-نقیب زاده ،احمد، مشاركت  سیاسی،احزاب وانتخابات ،مجموعه مقلات همایش دفتر مطالعات وتحقیقات وزارت كشور ، تهران ،نشر سفیر، 1378 .
33-هیكز، ریچارد ، باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات ، ترجمه :محمد ابویی اردكان ، نمایه پژوهش ، سال چهارم ، شماره 15 ،پائیز 1379

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir