توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ویژگی های قراردادهای نفتی ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی دارای 155 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ویژگی های قراردادهای نفتی ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

    
بخشی از فهرست مطالب پروژه ویژگی های قراردادهای نفتی ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی
مقدمه   بخش اول
فصل اول : كلیات ، تعریف

مبحث اول: كلیات و مفاهیم                                                 
گفتار اول) روند تاریخی نفت
گفتار دوم) اقتصاد و مالكیت نفت
بند اول: اقتصاد نفت
بند دوم: مالكیت نفت
الف ) مالكیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
ب ) مالكیت نفت از دیدگاه حقوق ایران
پ ) مالكیت نفت از دیدگاه حقوقی كشورهای غرب
مبحث دوم:اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها
گفتار اول) تعریف 
بند اول : انواع قراردادهای دولتی 
بند دوم : اركان قراردادهای بین المللی 
گفتار دوم : سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز
بند اول :  سیستم‌های امتیازی 
بند دوم :  قراردادهای امتیازی نوین
بند سوم :  متن امتیاز نامه 
بند چهارم :  انواع امتیاز نامه 
گفتار سوم : سیستم‌های قراردادی
بند اول :  قراردادهای مشاركت در تولید 
بند دوم :  قراردادهای مشاركت در سرمایه‌گذاری
بند سوم :  قراردادهای خدماتی 
الف ) قراردادهای صرفا" خدماتی 
ب ) قراردادهای خرید خدمات خطر پذیر 
پ ) قراردادهای خدماتی بیع متقابل 
فصل دوم : قراردادهای بین المللی نفتی ایران
مبحث اول: اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران
مبحث دوم: وجوه اشتراك و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی
مبحث سوم: بررسی تحلیلی مكانیسم های عملیات اكتشاف ، توسعه و بهره برداری در قراردادهای بین المللی نفتی ایران 
گفتار اول) مكانیسم‌های عملیات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران... 
بند اول: عملكرد در قالب قراردادهای مشاركت در تولید نفت ایران 
بند دوم: عملكرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانكاری نفت ایران 
بند سوم: عملكرد در قالب سایر قراردادهای اكتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران 
الف ) توسعه میادین به روش بیع متقابل ایران                                                       
ب ) قرارداد مراحل فاز 2 و 3 میدان مشترك پارس جنوبی                               

بخش دوم
فصل اول: ویژگی‌ها و مكانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران قبل از انقلاب اسلامی
مبحث اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران
گفتار اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی 
گفتار دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شركت نفت ایران و انگلیس 
گفتار سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی 
گفتار چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان

مبحث دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت
ایران
گفتار اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران 
بند اول: ویژگیهای قرارداد كنسرسیوم 1954
گفتاردوم) ویژگیهای سایر قراردادها 
بند اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس 
بند دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه96
بند سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (كنسرسیوم دوم 1973) 

فصل دوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران
مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی 
مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی 
گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل
مبحث سوم)آیا تغییر شکل قراردادهای نفتی موجب انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی خواهد شد
مبحث چهارم) برخی از آرای دیوان داوری بین المللی در دعاوی نفتی ایران
گفتار اول: رای داوری در قضیه کنسرسیوم
گفتار دوم: رای صادره در قضیه آموکو
گفتار سوم: رای صادره درقضیه سدکو
ـ نتیجه‌گیری
پیوست‌ها 
فهرست منابع و مآخذ
منابع فـارسی
منابع انگلیسی

 

مقدمه :
به دلیل اهمیت نفت كه یك منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینكه اكثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونیهایی بوده است كه هر كدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی كه تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاءمی رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی میتواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است كه به بررسی ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی ابتدائاً بر آن میباشیم كه به تعریف كلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در كلیه مراحل سه گانه اكتشاف، تولید و بهره برداری بپردازیم،در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی كه معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی كه هم اكنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق خصوصی مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی كلی مشاهده می گردد كلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشاركت در تولید Production  Shairing ” میباشند كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشكیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته كه اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانكاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد كه مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشاركت درتولید كه هم اكنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیكن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانكاری كه اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شركت ملی نفت ایران و شركت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اكنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانكاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذكر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی كه بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته كه تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن بررسی ویژكیهای انواع قرار دادهای نفتی ایران با یكدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران قبل و پس از انقلاب كه تاكنون منعقد نموده اند و یا هم اكنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایران بررسی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در دو بخش مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:
بخش اول :
فصل اول معرفی كلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراك و افتراق آنها را شامل می گردد
فصل دوم به اقسام قراردادهای بین المللی نفتی  ایران  اختصاص یافته است.
بخش دوم :
فصل اول ویژگیهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران قبل از انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد.
فصل دوم ویژگیهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی را بررسی می نماید.
جهت تدوین این رساله كه به روش كتابخانهای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بكار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری كلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی كه در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی كه برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.

 
 چكیده پایان نامه»

دراین پایان نامه ضمن بررسی كلیه قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران از بدو انعقاد قرارداد امتیازی 1901 دارسی تا كنون به شناخت ویژگیهای نظام حقوقی هر یك و قیاس آنان با یكدیگرپرداخته ، نظر به عنوان  این رساله كه قراردادهای بین‌المللی نفت را مورد بررسی قرار می‌دهد لذا نمونه‌گیری افراد موضوعیت نداشته بلكه انواع قراردادهای داخلی در زمینه نفت و گاز به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش با بكارگیری  دو روش توصیفی و تحلیلی و به شیوه كتابخانه‌ای تدوین شده است ، شامل وضعیت شكلی و ماهیتی مفاد انواع قراردادهای نمونه در زمینه نفت و گاز از نظر حقوقی كه گونه‌های متفاوت را بررسی نموده معایب و مزایای موجود در آنها در تطبیق با سایر نمونه‌های مشابه از قبیل مدت، وضعیت مالی، وضعیت غیر مالی و سایر موارد مطروحه می‌باشد.می‌بایست با پژوهشی علمی از منظر حقوقی  و با تكیه بر میثاقها و قراردادهای بین‌المللی و تطبیق ویژگیهای هر یك با لحاظ نمودن واقعیت‌های جهان امروز به گزینش اصلح دست یابیم . بدیهی است با بهره‌برداری بهینه  از این نعمات ( نفت و گاز ) سرشار خداوندی كه از جمله به سرزمین ما نیز اعطاء فرموده است به گونه‌ای انعقاد قراردادهای بین‌المللی اقدام ورزیم كه حاوی شرایط جامع  و در بر دارنده حداكثر منافع ملی با بهره‌برداری مناسب متضمن حفظ و توسعه میادین بوده و با دستیابی به آخرین فن‌آوری روز و انتقال دانش و آموزش نیروی انسانی داخلی به مسئولیت خود در قبال نسل آینده تداوم بخشیم.
فهرست منابع و مآخذ پروژه ویژگی های قراردادهای نفتی ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی
•    منابع فارسی
- كتابها:
1- «تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران»، كتاب سفید، انتشارات شركت ملی نفت ایران، تهران، 1344.
2- كاتوزیان، محمدعلی، «اقتصاد سیاسی ایران»، چاپ پنجم، انتشارات مركز، 1374. تهران
3 - اعتمادی، یوسف ، «مجموعه قوانین حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی»، تهران 1352، ص 226
4- رزاقی، ابراهیم، «اقتصاد ایران»، نشر نی، تهران 1376.
5 - اتحاد، رحیم ، «مروری بر عملكرد بخش نفت در برنامههای گذشته»، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران، ص70 1361،  ص70
6 - فونتن، پیتر ، «جنگ سرد نفت ایران» ترجمه شمسالدین امیر علائی، ص 244
7- گرامی، محمدعلی، «مالكیتها»، نشر روح، قم، 1358.
8-  موحد، محمدعلی، «نفت ما و مسائل حقوقی آن»، انتشارات خوارزمی، تهران، 1353.
9- موحد، محمدعلی، «درسهایی از داوریهای نفتی»، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بینالملل ریاست جمهوری، تهران 1376.
10- نراقی، محمدمنصور، «مبانی حقوقی و شرایط عمومی قراردادهای نفتی خاورمیانه»، جلد 1، انتشارات صبح امروز، تهران، 1350.
11- شواردن، بنجامین، «خاورمیانه نفت و قدرتهای بزرگ»، ترجمه عبدالحسین شریفیان، چاپ دوم، ناشر: شركت سهامی كتابهای جیبی، تهران، 1354.
12- مبصر، داریوش، «كالبدشكافی سرمایهگذاریهای صنعت نفت»، چاپ اول، انتشارات كویر، تهران 1379.
13- ذوقی، ایرج، «مسایل سیاسی اقتصادی نفت ایران»، چاپ پنجم، انتشارات پاژنگ، تهران 1378.
14- فرهنگی، حسین، «حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران»،رساله دكترا، دانشگاه تهران، 1355.
15- گروه نویسندگان، كالبد شكافی سرمایهگذاریهای صنعت نفت، چاپ اول، انشارات كویر، 1379، ص 20
16 – مقداشی، زهیر ، «تجزیه و تحلیل مالی امتیازات نفتی خاورمیانه»، چاپ اول، انتشارات پیروز، سال 1354، ص 57-54.
17- دولونه، ژاك و ژان میشل شارلیه، «اسرار نفت»، ترجمه ژاله علیخانی (باستی)، شركت انتشارات خامه، تهران، 1369، ص 153-152.
18 – موتمنی،  منوچهر، «ملی كردن در حقوق بینالملل 1368  » ص 380.
- مقالات:
1- محبی، محسن، «رژیم قانون حاكم دیوان داوری ایران- ایالات متحده در دعاوی نفتی و تأثیر آن در روند داوری بینالمللی»، مجله حقوقی دانشكده حقوق،دانشگاه شهید بهشتی، شماره 28-27، تهران 1378.
2- آقازاده، غلامرضا، «نفت و خلیج فارس»، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، تهران 1368، صفحات 66-50.
3- ملكپور، ملكرضا، «بررسی مسایل خلیج فارس در ابعاد اقتصادی»، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی»، تهران، 1368، صفحات 524-513.


•    منابع انگلیسی پروژه ویژگی های قراردادهای نفتی ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی
-كتابها:
BOOKS:
1- Anand, P.P. “New States and International Law” (Delhi: vikas, 1972).
- Essaies:                                          - مقالات:
1- Fesharaki, Feradoun, “Joint Development of Offshore Petroleum Resources: The Persian Gulf   Experience” (1987) 6 Energy.
2- Onorato, T. William, “Apportionment of an International Common Petroleum Deposit” (1977) 26 International and Comprative law Quarterly.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 cpro.ir